Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας 30.05.2017 [όλα τα θέματα]

Την Τρίτη 30 Μαΐου 2017, στις 10:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

A. Εγγραφή εκτάκτων θεμάτων.
Β.
1. 11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017.
2. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
3. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
4. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
5. Περί έγκρισης των δαπανών και διάθεσης πιστώσεων, των τεχνικών προδιαγραφών και των εγγράφων της σύμβασης και καθορισμού των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών Προσώπων αυτού για το χρονικό διάστημα από 01-08-2017 έως και 31-07-2018, εκτιμώμενης αξίας 534.690,02 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (613.523,44 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%)
6. Έγκριση πρακτικού περί ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 35.843,44 (συμπ. ΦΠΑ 24%).
7. Έγκριση πρακτικού περί ανοίγματος οικονομικών προσφορών και κήρυξης προσωρινών αναδόχων στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017», εκτιμώμενης αξίας 149.742,40 (συμπ. ΦΠΑ 24%).
8. Έγκριση πρακτικού περί ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για τις «Υπηρεσίες κοπής χόρτων και κλαδεύσεις δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Καβάλας», εκτιμώμενης αξίας 73.935,00 (συμπ. ΦΠΑ 24%).
9. Έγκριση Πρακτικού Ι για την ανακήρυξη μειοδότη και την ανάθεση σύμβασης για το έργο «Μονώσεις Κτιρίων Ιδιοκτησίας Δήμου Καβάλας έτους 2017».
10. Έγκριση Πρακτικού Ι για την ανακήρυξη μειοδότη και την ανάθεση σύμβασης για το έργο «Βελτιώσεις Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2017».
11. Εισήγηση Έγκρισης Πρακτικού Ι, για την ανακήρυξη μειοδότη και την ανάθεση σύμβασης για το έργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017».
12. Εισήγηση Έγκρισης Πρακτικού Ι, για την ανακήρυξη μειοδότη και την ανάθεση σύμβασης για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017».
13. Εισήγηση Έγκρισης Πρακτικού Ι, για την ανακήρυξη μειοδότη και την ανάθεση σύμβασης για το έργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΕΥΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017»
14. Εισήγηση Έγκρισης Πρακτικού Ι, για την ανακήρυξη μειοδότη και την ανάθεση σύμβασης για το έργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2017».
15. Εισήγηση Έγκρισης Πρακτικού ΙI για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»
16. Εισήγηση για τη μη άσκηση εφέσεως κατά της οριστικής αποφάσεως υπ’ αριθ. Μ20/2017 του Ειρηνοδικείου Καβάλας – Ειδικές Διατάξεις Μικροδιαφορών (υπόθεση οφειλών προς εκδότες έντυπου τύπου από συνδρομές).