Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 14.06.2017 [όλα τα θέματα]

Την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017, στις 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

A. Εγγραφή εκτάκτων θεμάτων.
Β.
1. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
2. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
3. Ψήφιση πίστωσης για την μελέτη «Μελέτη οριοθέτησης ρέματος στη Ν. Καρβάλη από Ε.Ο. έως θάλασσα (Υδρολογική – Υδραυλική)».
4. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευές – επεκτάσεις δικτύων άρδευσης έτους 2017».
5. Έγκριση εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση διαγραμμίσεων γηπέδων Δήμου Καβάλας», ψήφιση πίστωσης κ.λ.π..
6. Εισήγηση Έγκρισης Πρακτικού ΙΙ για το έργο «Αποκατάσταση Οδοστρωμάτων Δήμου Καβάλας 2017».
7. Κατάρτιση και έγκριση όρων εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Καρβάλης ( οίκημα τέως Κοινότητας Λεύκης) .
8. Έγκριση πρακτικού περί άγονης, της πλειοδοτικής, φανερής & προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού περιπτέρου στην Πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης στον Αμυγδαλεώνα.
9. Περί έγκρισης των δαπανών και διάθεσης πιστώσεων, των τεχνικών προδιαγραφών και των εγγράφων της σύμβασης και καθορισμού των όρων του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών Προσώπων αυτού από 01-08-2017 έως και 31-07-2018, εκτιμώμενης αξίας 534.690,02 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (613.523,44 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%).