Μόνος «εχθρός», ο… χρόνος!

Προτεινόμενες λύσεις στο μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον


 

Του Κώστα Δ. Βλυσνάκη

 


Το πρωί της Δευτέρας 12 Ιουνίου 2017, οι μαθητές της Γ’ Λυκείου εξετάστηκαν στο μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) με τα θέματα να μπορούν να χαρακτηριστούν ως βατά για ένα υποψήφιο όμως η κατανόηση και η επίλυση τους, ειδικά στα θέματα Γ και Δ, ήταν αρκετά χρονοβόρα και απαιτητική. Τα θέματα Α και Β είχαν διδαχτεί με παραλλαγές τους στο φροντιστήριο όμως απαιτούσαν  ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά στα θέματα Α3 και Β1. Αρνητικό είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχουν θέματα κλιμακούμενης δυσκολίας.

Εν τάχει:

 • Θέμα Α: Σχετικά εύκολο θέμα αφού κανένα από τα ερωτήματα δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Αρνητικό είναι το γεγονός ότι ο μαθητής μπορεί να απαντήσει άριστα έχοντας μελετήσει μικρό μέρος της ύλης (έως τη δομή επιλογής).
 • Θέμα Β: Επίσης βατό κα το θέμα Β. Το Β1 απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή μόνο ως προς την κατανόηση των βημάτων.
 • Θέμα Γ: Αρκετά βατό θέμα. Το μόνο που μπορεί να ειπωθεί είναι ότι απαιτούσε αρκετό χρόνο για την επίλυση του
 • Θέμα Δ: Ένα βατό θέμα το οποίο δεν αναμένεται να δυσκολέψει τους μαθητές. Τα ερωτήματα Δ1 και Δ2 είναι πολύ βατά ενώ τα ερωτήματα Δ3 και Δ4 θέλουν μία μεγαλύτερη προσπάθεια αλλά χωρίς να έχουν ιδιαίτερες δυσκολίες.

Συνοπτικά θα λέγαμε ότι η κατανομή των θεμάτων ήταν η εξής:

 • Θέματα εύκολα: 56 μόρια (Α,  Β2, Γ1, Γ3, Γ4, Δ1)
 • Θέματα μέτρια: 23 μόρια (Β1, Γ2, Δ3, Δ2)
 • Θέματα μέτρια προς δύσκολα: 11 μόρια (Δ4)

Διαβάστε τις εκφωνήσεις των θεμάτων εδώ


Οι απαντήσεις

Θέμα Α

Α1.

Σωστό

Λάθος

Λάθος

Σωστό

Σωστό

Α2.

α) Δομών Δεδομένων. Δομή δεδομένων (data structure) είναι ένα σύνολο δεδομένων μαζί με ένα σύνολο επιτρεπτών λειτουργιών επί αυτών. Για παράδειγμα, μία τέτοια δομή είναι η εγγραφή (record), που μπορεί να περιγράφει ένα είδος, ένα πρόσωπο κ.λπ. Η εγγραφή αποτελείται από τα πεδία (fields) που αποθηκεύουν χαρακτηριστικά (attributes) διαφορετικού τύπου, όπως για παράδειγμα ο κωδικός, η περιγραφή κ.λπ. Άλλη μορφή δομής δεδομένων είναι το αρχείο που αποτελείται από ένα σύνολο εγγραφών. Μία επιτρεπτή λειτουργία σε ένα αρχείο είναι η σειριακή προσπέλαση όλων των εγγραφών του.

β) Μία γλώσσα προσδιορίζεται από το αλφάβητό της, το λεξιλόγιό της, τη γραμματική της και τέλος τη σημασιολογία της.

Α3.

Επαν. 1:     2        11

Επαν. 2:     4        10

Επαν. 3:     6        9

Επαν. 4:     8        8

Επαν. 5:    10       7

 

Α4.

Α.        S<–0

I<–5

ΟΣΟ I<=20 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

ΔΙΑΒΑΣΕ Χ

S<–S+X

Ι<–Ι+3

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Β.

S<–0

I<–5

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΕ Χ

S<–S+X

Ι<–Ι+3

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Ι > 20

 

Θέμα Β

B1

 1. 4
 2. 40
 3. MOD 12
 4. 0
 5. 4

B2.

Στη γραμμή 3: Το Χ είναι ακέραιος , Συντακτικό

Στη γραμμή 6: Το P <–1, Λογικό Σφάλμα

Στη γραμμή 9: Το Η θα έπρεπε να είναι ΚΑΙ,  Λογικό Σφάλμα

Στη γραμμή 9: και X mod 5 =0, Συντακτικό Σφάλμα

Γραμμή 11 :Αντί  Τέλος_επανάληψης θα έπρεπε να ήταν Τέλος_Αν, Συντακτικό Σφάλμα

 

Θέμα Γ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_Γ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ:Ι,J,Α[5,3],ΤΕΜP,K,ΣΧ_1,ΣΧ_2,ΣΕΤ_1,ΣΕΤ_2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ:ΟΝ[5],TEMP2

 

ΑΡΧΗ

ΓΙΑ I ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5

ΓΡΑΨΕ’Δώσε το όνομα του σχολείου’

ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ [Ι]

ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3

Α[Ι,J]<–0

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10

ΓΡΑΨΕ’Δώσε τα αποτελέσματα κάθε αγώνα’

ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΧ_1, ΣΧ_2, ΣΕΤ_1,ΣΕΤ_2

Α[ΣΧ_1,2]<–Α[ΣΧ_1,2]+ΣΕΤ_1

Α[ΣΧ_1,3]<–Α[ΣΧ_1,3]+ΣΕΤ_2

Α[ΣΧ_2,2]<–Α[ΣΧ_2,2]+ΣΕΤ_2

Α[ΣΧ_2,2]<–Α[ΣΧ_2,2]+ΣΕΤ_1

ΑΝ ΣΕΤ_1>ΣΕΤ_2 ΤΟΤΕ

Α[ΣΧ_1,1]<–Α[ΣΧ_1,1]+2

Α[ΣΧ_2,1]<–Α[ΣΧ_2,1]+1

ΑΛΛΙΩΣ

Α[ΣΧ_1,1]<–Α[ΣΧ_1,1]+1

Α[ΣΧ_2,1]<–Α[ΣΧ_2,1]+2

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 5

ΓΙΑ J ΑΠΟ 5 ΜΕΧΡΙ Ι ΜΕ_ΒΗΜΑ -1

ΑΝ Α[J,1]>A[J-1,1] ΤΟΤΕ

ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 5

TEMP<– A[J,K]

A[J,K]<–A[J-1,K]

A[J-1,K]<–TEMP

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

TEMP2<–ON[J]

ON[J]<– ON[J-1]

ON[J-1]<–TEMP2

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Α[J,1]=A[J-1,1] ΤΟΤΕ

ΑΝ Α[J,2]>A[J-1,2] ΤΟΤΕ

ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 5

TEMP<– A[J,K]

A[J,K]<–A[J-1,K]

A[J-1,K]<–TEMP

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

TEMP2<–ON[J]

ON[J]<– ON[J-1]

ON[J-1]<–TEMP2

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5

ΓΡΑΨΕ ΟΝ[Ι],Α[Ι,1],Α[Ι,2],Α[Ι,3]

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Θέμα Δ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_Δ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ:ΑΠ[50,6],ΑΠΤΡ[50,2]ΘΕΣΗ,Υ1,Υ2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ:ΚΩΔ[50],KEY

ΑΡΧΗ

ΚΑΛΕΣΕ ΕΙΣ(ΚΩΔ,ΑΠ)

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 1 50

Υ1<–ΣΥΝΑΠ(Ι,ΑΠ,1)

ΑΠΤΡ[Ι,1]<–Y1

Y2<–ΣΥΝΑΠ(I,AΠ,4)

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΕ ΚΕΥ

ΑΝ ΚΕΥ< > ‘ΤΕΛΟΣ’ ΤΟΤΕ

ΘΕΣΗ<–ΑΝΑΖ(KEY,ΚΩΔ)

ΑΝ ΘΕΣΗ=0 ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ’Δεν βρέθηκε ο κωδικός’

ΑΛΛΙΩΣ

ΑΝ ΑΠΤΡ[ΘΕΣΗ,1]<10 ΚΑΙ ΑΠΤΡ[ΘΕΣΗ,2]<10 ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ ‘Έχει δικαίωμα συμμετοχής’

ΑΛΛΙΩΣ

ΓΡΑΨΕ ‘Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής’

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ KEY=’ΤΕΛΟΣ’

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣ (ΚΩΔ,ΑΠ)

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ:

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι, ΑΠ[50,6]

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΚΩΔ[50]

ΑΡΧΗ

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 50

ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΠ[Ι,J]

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΖ (KEY,ΚΩΔ): ΑΚΕΡΑΙΑ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι,POS

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΚΩΔ[30]

ΛΟΓΙΚΕΣ: DONE

ΑΡΧΗ

Ι<–1

POS<–0

DONE<–ΨΕΥΔΗΣ

ΟΣΟ Ι<=50 ΚΑΙ DONE=ΨΕΥΔΗΣ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

ΑΝ ΚΩΔ[Ι]=ΚΕΥ ΤΟΤΕ

POS<–I

D<–ΑΛΗΘΗΣ

ΑΛΛΙΩΣ

Ι<–Ι+1

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΑΝΑΖ<–POS

ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΝΑΠ (ΓΡ,ΑΠ,ΜΗΝ): ΑΚΕΡΑΙΑ

 

ΑΡΧΗ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: J,ΓΡ,ΜΗΝ,S

ΑΡΧΗ

Sß0

ΓΙΑ J ΑΠΟ ΜΗΝ ΜΕΧΡΙ (ΜΗΝ+2)

S<–S+AΠ[ΓΡ,J]

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΣΥΝΑΠ<–S

ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Ο Κώστας Δ. Βλυσνάκης είναι προγραμματιστής


Οι λύσεις που παραθέτουμε είναι ενδεικτικές και αντανακλούν την φιλοσοφία μας και τη μεθοδολογία με την οποία διδάσκουμε το μάθημα.