Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 13.07.2017 [όλα τα θέματα]

Την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017, στις 14:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

A. Εγγραφή εκτάκτων θεμάτων.
Β.
1. 16η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017.
2. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
3. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού B΄ τριμήνου 2017.
4. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
5. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
6. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Επισκευές – κατασκευές – συντηρήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Καβάλας έτους 2017».
7. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού από πράσινα απόβλητα του Δήμου Καβάλας».
8. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης της μελέτης: «Μελέτη ανάπλασης οδού Φιλίππου και τμήματος οδού Κομνηνών».
9. Ορισμός μελών επιτροπών διενέργειας – αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν.3852/2010.
10. Περί έγκρισης της διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό της προμήθειας «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», ενδεικτικού προϋπολογισμού 69.998,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%, των εγγράφων της σύμβασης και των όρων του διαγωνισμού.
11. Έγκριση πρακτικών: α) περί ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) περί ανοίγματος οικονομικών προσφορών και κήρυξης προσωρινών αναδόχων στον Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 29.450,12 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 24%).
12. Έγκριση πρακτικού α) περί ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) περί ανοίγματος οικονομικών προσφορών και κήρυξη προσωρινού αναδόχου στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την υπηρεσία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, εκτιμώμενης αξίας 72.926,88 € (συμπ. ΦΠΑ 24%).