Περιφέρεια ΑΜ-Θ: Ορίστηκε η προθεσμία για την αντικατάσταση των παλιών επαγγελματικών αδειών

Καταληκτική ημερομηνία ορίστηκε η 31η Δεκεμβρίου 2018 και η αντικατάσταση θα γίνεται στο Τμήμα Επαγγέλματος της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας-Διαβάστε σε ποιες ειδικότητες αφορά το μέτρο

Από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ανακοινώνεται ότι στο άρθρο 105 παρ. 2 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/04-08-2017) ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2018 ως καταληκτική  προθεσμία για την αντικατάσταση αδειών και αναγγελιών, που προβλέπονται στις διατάξεις των Προεδρικών Διαταγμάτων 112/2012, 113/2012, 114/2012, 115/2012 και 1/2013.

Η παραπάνω προθεσμία αφορά παλιές άδειες (Υδραυλικών, Εγκαταστάσεων Καύσης & Ψυκτικών) που ήταν σε ισχύ κατά την ημέρα δημοσίευσης των παραπάνω Προεδρικών Διαταγμάτων (17-10-2012 & 08-01-2013 αντίστοιχα), καθώς και παλιές άδειες χωρίς υποχρέωση θεώρησης, όπως αυτές των Βοηθών όλων των Ειδικοτήτων, Συντηρητών Υδραυλικών, Εγγραφών στα Μητρώα Μέσων Τεχνικών Σχολών Ειδικότητας Μηχανολόγου, των Πρακτικών Μηχανικών, Ηλεκτροσυγκολλητών, Οξυγονοκολλητών, Θερμαστών και των Χειριστών Μηχανημάτων Έργου.

Περισσότερες πληροφορίες, στα κατά τόπους Τμήματα Επαγγέλματος των Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΑΜ-Θ (Τμήμα Επαγγέλματος Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας: 5ος όροφος, γραφείο 551, τηλ. 2513 503551).