Διάκριση μέσω πιλοτικής ψηφιακής καινοτομίας για τη ΔΕΥΑ Καβάλας

Το Γραφείο Ποιοτικού Ελέγχου της ΔΕΥΑΚ επιλέχθηκε να συμμετέχει στον πυρήνα της πιλοτικής εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού

Η ΔΕΥΑ Καβάλας είναι στον πυρήνα της πιλοτικής εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ) για την παρακολούθηση της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Πιο συγκεκριμένα, υπογράφηκε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη από τον πρόεδρο του ΔΣ της ΕΔΕΥΑ Γιώργη Χ. Μαρινάκη, Δήμαρχο Ρεθύμνης, η σύμβαση για την προμήθεια εφαρμογών λογισμικού με την εταιρεία Υπηρεσίες Ανοιχτής Τεχνολογίας ΑΕ (O.T.S.) για την ανάπτυξη δύο Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων για την ποιότητα νερού και την συγκριτική αξιολόγηση των ΔΕΥΑ.

Το Γραφείο Ποιοτικού Ελέγχου της ΔΕΥΑ Καβάλας, το οποίο λειτουργεί από το 1988 και είναι πιστοποιημένο με το EN ΙSO 9001:2000 από το Δεκέμβριο του 2006 και με το EN ΙSO 9001:2008 από το Δεκέμβριο του 2010, παρακολουθεί τακτικά το πόσιμο νερό του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Καβάλας, πραγματοποιώντας τις αναλύσεις που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία.

Το Γραφείο Ποιοτικού Ελέγχου της ΔΕΥΑ Καβάλας επιλέχθηκε από την ΕΔΕΥΑ, μαζί με αυτά των ΔΕΥΑ Λάρισας, Πάτρας και Σερρών να συμμετέχει στον πυρήνα της πιλοτικής εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΕΔΕΥΑ για την παρακολούθηση της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με βάση τις Οδηγίες 2015/1787/ΕΚ και 2013/53/EURATOM.

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Καβάλας δήλωσε σχετικά:

«Η λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης καλύπτει την ανάγκη των ΔΕΥΑ για καλή συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας αλλά και την Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας επιπρόσθετα της τυπικής σχέσης ελεγκτή-ελεγχόμενου, να διαθέτουν μια ολοκληρωμένη, έγκυρη και συνεχώς ενημερωμένη εικόνα προκειμένου να έχουν δυνατότητα να συμμετέχουν στον Εθνικό και Ευρωπαϊκό διάλογο, αλλά να διεκδικούν και χρηματοδοτικά εργαλεία».