Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 18.09.2017 [όλα τα θέματα]

Τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017, στις 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. 19η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017.
2. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
3. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων Δ.E. Φιλίππων έτους 2017».
4. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της πλειοδοτικής, φανερής & προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του γραφείου Ε4 του 4ου ορόφου του δημοτικού ακινήτου επί της οδού Ομονοίας 117 Καβάλας.
5. Κατάρτιση και έγκριση όρων εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 5.911,01 τ.μ. στην αγροτική περιοχή Βουνοχωρίου στην Κοινότητα Λιμνιάς, για κτηνοτροφική- σταυλική εγκατάσταση.
6. Κατάρτιση και έγκριση όρων δημοπρασίας για την μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου για φιλοξενία και πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου Καβάλας».
7. Έγκριση πρακτικού περί κατακύρωσης της Σύμβασης στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».
8. Έγκριση πρακτικού περί κατακύρωσης της Σύμβασης στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΣΑΡΩΤΩΝ, ΦΑΞ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ» και συγκεκριμένα της Ομάδας Β.
9. Έγκριση πρακτικών: α) περί ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια έτοιμων γευμάτων σίτισης των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καβάλας σχολικού έτους 2017-2018 και β) περί αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς και κήρυξης προσωρινής αναδόχου στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια έτοιμων γευμάτων σίτισης των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καβάλας σχολικού έτους 2017-2018.
10. Εισήγηση για την έγκριση της παροχής νομικής υποστήριξης εκ μέρους του Δήμου Καβάλας προς Χριστόδουλο Μιχαλάκη.