Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 25.09.2017 [όλα τα θέματα]

Τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017, στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. 19η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017
2. Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 357/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας που αφορά «Εισήγηση για ορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων προς εκπροσώπηση του Δήμου μας για υποβολή προσθέτων λόγων ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ επί της με αριθ.κατάθ. Ε3877/2014 αιτήσεως ακυρώσεως, ασκηθείσης κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 174848/12-09-2014 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (ΤΑΡ) & Συνοδευτικές Εγκαταστάσεις – Ελληνικό Τμήμα»», για την λήψη σχετικής απόφασης περί καθορισμού αμοιβής των πληρεξούσιων δικηγόρων.
3. Διαβίβαση της υπ΄αριθ. 363/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας που αφορά «Εισήγηση για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου προς αντιμετώπιση της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων του Σιδεράκη Αρτεμίου του Σπυρίδωνος και της εταιρείας με την επωνυμία «SKULL PRODUCTIONS ΙΚΕ» και ειδικώς του αιτήματος περί προσωρινής διαταγής, το οποίο πρόκειται να συζητηθεί την 7-9-2017 και ώρα 13:00», για την λήψη σχετικής απόφασης περί καθορισμού αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου.
4. Έγκριση της με αριθμό 110/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Καβάλας (Δ.Ε.Υ.Α.) που αφορά την «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Καβάλας»
5. Έγκριση της με αριθμό 108/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Καβάλας (Δ.Ε.Υ.Α.) που αφορά την «Έγκριση Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης της ΔΕΥΑ Καβάλας»
6. Έγκριση της με αριθμό 279/2017 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την 12η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
7. Έγκριση της υπ’ αριθ. 185/2017 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη- Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας περί 14ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
8. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της «Αναπτυξιακής Καβάλας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.»
9. Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις
10. Έγκριση αναγκαιότητας πραγματοποίησης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (προωθητήρες γαιών), ενός (1) ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, δύο (2) ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών, ενός (1) ΠΕ Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών, και πέντε (5) ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
11. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2017
12. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Φιλίππων έτους 2015»
13. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 » του Δήμου Καβάλας
14. Άδεια τοποθέτησης λυόμενων και προσωρινών κατασκευών
15. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015», του Δήμου Καβάλας εργολαβία της αναδόχου Κ/Ξ ΤΣΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
16. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευές, Επισκευές – Επεκτάσεις Κοιμητηρίων Δ.Ε. Φιλίππων»
17. Έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων, κλιμάκων και πλακοστρώσεων έτους 2016»
18. Αλλαγή κατηγορίας επαγγελματικής αδείας πωλητή λαϊκών αγορών
19. Λήψη απόφασης για το άνοιγμα ή μη τραπεζικού λογαριασμού διαθεσίμων στην Τράπεζα Ελλάδος
20. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής θανόντος και επαναβεβαίωση χρεών στη σύζυγο
21. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής
22. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2017 υπ. αριθμ 9
23. Εκμίσθωση του Νο 1.18 (E13) καταστήματος του Κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας στο Περιγιάλι
24. Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής για κατεχόμενη δημοτική έκταση (ρέμα) στο Παλιό
25. Έγκριση ή μη του υπ΄ αριθ. 3/2017 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων
26. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημάρχου στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να επισκεφτεί την 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και να παραβρεθεί στην ομιλία του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, στις 16 Σεπτεμβρίου 2017
27. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής (Καθαριότητας-Περιβάλλοντος-Πρασίνου και Ακτών), κ. Τσουρουκίδη Αναστάσιου στη Θεσσαλονίκη, για συμμετοχή του σε διημερίδα με θέμα «οι νομοθετικές εξελίξεις και εφαρμογές στο χώρο της ανακύκλωσης, της κομποστοποίησης και της πρόληψης» στις 15-16 Σεπτεμβρίου 2017
28. Αποδοχή αίτησης παραίτησης της μαθήτριας Μαρκίδου Αναστασίας του Κωνσταντίνου από αναπληρωματικό μέλος του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καβάλας» και αντικατάστασή της
29. Αποδοχή αίτησης της Βλασακίδου Αγγελικής, σπουδάστριας ΤΕΙ, για πρακτική άσκηση στο Δήμο Καβάλας