Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 29.09.2017 [όλα τα θέματα]

Την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017, στις 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
2. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
3. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης δαπάνης.
4. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.
5. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.
6. Έγκριση πρακτικού περί άγονης, της πλειοδοτικής, φανερής & προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 861 τεμαχίου εκτάσεως 95 τ.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Καρβάλης.
7. Έγκριση εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευές επιχρισμάτων στο Κινηματοθέατρο ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΑΛΑΚΟΥ», ψήφιση πίστωσης κ.λ.π.
8. Υποβολή Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Καβάλας.
9. Ορισμός μελών επιτροπών διενέργειας – αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν.3852/2010.
10. Περί έγκρισης της διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίου Μεγάλης Λέσχης», ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.655,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%, των εγγράφων της σύμβασης και των όρων του διαγωνισμού.
11. Έγκριση πρακτικού περί ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών στον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών Προσώπων του για το οικονομικό έτος 2018.
12. Έγκριση πρακτικού περί ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών στον Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΕΜΕΙΝΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ».
13. Εισήγηση για την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά αποφάσεως υπ΄αριθ. πρωτ. 11109/20-06-2017 του κου Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Μακεδονίας και Θράκης (αποδοχή αιτήσεως θεραπείας της Κ/Ξ Κ. Μπουμπούνας Κατασκευές Ε.Ε. – Ιατράκης Ιωάννης, ανάδοχος εκτέλεσης του έργου «Ανακαίνιση 4ου Γυμνασίου και Πειραματικού Γυμνασίου Καβάλας» κατά της υπ΄ αριθ. 942/19-12-2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας και του προτελικού λογαριασμού του έργου).