Αντεπίθεση Μαρκόπουλου για την Ιχθυόσκαλα: Απαντάει στον Βαγγέλη Αποστόλου με αριθμούς

Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας σημειώνει ότι το έργο είναι σε παύση εργασιών χωρίς ευθύνη της Περιφέρειας ή υπαιτιότητα του αναδόχου και θα ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες 80 μέρες

Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θόδωρος Μαρκόπουλος δεν άφησε ασχολίαστες τις αιχμές του υπουργού Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου προς την Περιφέρεια ΑΜ-Θ για τα έργα αναβάθμισης της Ιχθυόσκαλας της Καβάλας, λέγοντας κατά την επίσκεψή του στην Καβάλα ότι αν δεν ολοκληρωθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017 το υπουργείο θα κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο και θα ορίσει άλλον (διαβάστε τις δηλώσεις του Βαγγέλη Αποστόλου εδώ).

Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας πληροφορεί ότι ο υπουργός ήταν ενήμερος για τις εξελίξεις γύρω από τις εργασίες μέσα από συνεχή υπομνήματα της ΠΑΜ-Θ και τονίζει ότι το έργο είναι σε παύση εργασιών χωρίς ευθύνη της Περιφέρειας ή υπαιτιότητα του αναδόχου, ενώ διαβεβαιώνει ότι θα ολοκληρωθεί μέσα σε 80 μέρες, προσθέτοντας ότι μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί περί το 90% του φυσικού αντικειμένου του έργου όσον αφορά τις εκτελεσμένες εργασίες. Παράλληλα, το ποσοστό πληρωμών-απορρόφησης, σύμφωνα με τους αποπληρωμένους λογαριασμούς, είναι περί το 67% ενώ με την πληρωμή των 15ου και 16ου αγγίζει το 81%.

Η απάντηση του Θόδωρου Μαρκόπουλου στον Βαγγέλη Αποστόλου για την Ιχθυόσκαλα

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, όσον αφορά την πορεία ολοκλήρωσης του έργου της Ιχθυόσκαλας Καβάλας, σε αντιδιαστολή με τους λόγους της καθυστέρησης που μέσω δημοσιεύματος προέβαλε ο αρμόδιος Υπουργός, παραθέτουμε τα παρακάτω με βάση τα τηρούμενα στοιχεία του φακέλου του έργου, της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Καβάλας:

Ως προς τις ημερομηνίες

  • Με την 02/2714/26-05-2016 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας έγινε αποδεκτή η Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του αναδόχου λόγω μη πληρωμής του 15ου λογαριασμού, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου πέραν του διμήνου από την υποβολή του.
  • Στις 11-02-2016 και στις 13-04-2016 με τις 15η και 16η εντολές πληρωμών (λογαριασμοί) αντίστοιχα στάλθηκαν προς διεκπεραίωση-πληρωμή στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας (εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης) για εκτελεσμένες εργασίες που πιστοποιήθηκαν, συνολικού ποσού 266.010,37 € με ΦΠΑ.
  • Στις 15-05-2017 έγινε ο ορισμός του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Α.Μ.Θ. ως υπόλογου – φορέα πληρωμών. Στις 08.06.2017 στάλθηκαν εκ νέου ο 15ος και στις 15.06.2017 ο 16ος λογαριασμός για πληρωμή από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Α.Μ.Θ.. Η 15η εντολή ποσού 61.888,11€ πληρώθηκε στις 18-09-2017 ενώ η 16η δεν έχει πληρωθεί ακόμα. Η καθυστέρηση για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί δεν προκύπτει να οφείλεται σε υπαιτιότητα ούτε της Περιφέρειας, ούτε της Υπηρεσίας υλοποίησης του έργου ούτε του αναδόχου. Μέχρι σήμερα εκκρεμεί η αποπληρωμή του ποσού των 206.123,97€.

Στο διάστημα που μεσολαβεί στις 15 /05/2017 εκδόθηκε η με αριθμό 54228/15.5.2017 (ΑΔΑ: ΩΟΓΤ465ΧΙ8-ΛΜΞ) απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης δια της οποίας εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) στη ΣΑΕ-086-1, ενώ με την με αριθμό 718/33382/15.05.2017 (ΑΔΑ: 63ΤΚ4653ΠΓ-Δ5Ζ) απόφαση του Προϊσταμένου Δ/νσης Προϋπολογισμού & Δημ. Αναφορών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ορίστηκε ως υπόλογος-διαχειριστής του έργου το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Α.Μ.Θ.

Η Περιφέρεια και ειδικότερα η Π.Ε. Καβάλας, κατά καιρούς, από την διακοπή των εργασιών, με έγγραφα και υπομνήματα ενημέρωνε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον Γεν. Γραμματέα Αγρ. Αναπτ. και Τροφίμων και τους βουλευτές του Νομού για την καθυστέρηση που παρατηρείτο ως προς τις ενέργειες που έπρεπε να γίνουν για να είναι δυνατή η συνέχιση των εργασιών και να αποφευχθούν πρόσθετες αποζημιώσεις προς τον ανάδοχο.

Στην ουσία:

Μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί περί το 90% του φυσικού αντικειμένου του έργου όσον αφορά τις εκτελεσμένες εργασίες, ενώ το ποσοστό πληρωμών-απορρόφησης, σύμφωνα με τους αποπληρωμένους λογαριασμούς, είναι περί το 67% ενώ με την πληρωμή των 15ου και 16ου αγγίζει το 81%.

Το έργο είναι σε παύση εργασιών χωρίς ευθύνη της Περιφέρειας ή υπαιτιότητα του αναδόχου αντίθετα η ευθύνη της καθυστέρησης οφείλεται σε ενέργειες των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων ή διαχειριστών του προγράμματος.

Εκτιμώμενος χρόνος αποπεράτωσης των υπολειπόμενων εργασιών είναι περί τις 80 ημέρες, ενώ αναμένεται η επανεκκίνηση του έργου προσεχώς μετά την αποπληρωμή του 16ου λογαριασμού.

Αντίστοιχη κατάσταση με μεγαλύτερες χρονικές υστερήσεις υπάρχει και στο έργο της Β’ φάσης του Αλιευτικού Καταφυγίου του τ. Δ. Ορφανού. Ελπίζουμε κι εκεί να μην σπεύσει κανείς, ελαφρά τη καρδία και ανέξοδα, να αποδώσει ευθύνες στην Περιφέρεια !!!