Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 06.10.2017 [όλα τα θέματα]

Την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017, στις 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. 20η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017.
2. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
3. Ψήφιση πίστωσης έτους 2017.
4. Έγκριση πρακτικού περί κατακύρωσης των Τμημάτων της Σύμβασης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών του Προσώπων.
5. Έγκριση εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Αγίου Τρύφωνα», ψήφιση πίστωσης κ.λ.π.
6. Έγκριση πρακτικού Ι για την ανακήρυξη μειοδότη και την ανάθεση σύμβασης για το έργο «Εγκατάσταση Παραγωγής Εδαφοβελτιωτικού από Πράσινα Απόβλητα του Δήμου Καβάλας.
7. Εισήγηση έγκρισης Πρακτικού ΙΙ, για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΥΛΕΙΟ ΓΗΠΕΔΟ».