Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 13.10.2017 [όλα τα θέματα]

Την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017, στις 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
2. Εισήγηση έγκρισης Πρακτικού ΙΙ, για το έργο «Κατασκευή Τοιχείου Αντιστήριξης Οδού στον Οικισμό Αμυγδαλεώνα».
3. Ορισμός μελών επιτροπών διενέργειας – αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν.3852/2010.
4. Ανάκληση της υπ΄αριθ. 396/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Περί έγκρισης της διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίου Μεγάλης Λέσχης» ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.655,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%, των εγγράφων της σύμβασης και των όρων του διαγωνισμού.
5. Περί έγκρισης των δαπανών και διάθεσης πιστώσεων, των τεχνικών προδιαγραφών και των εγγράφων της σύμβασης και καθορισμού των όρων του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Καβάλας – Θάσου, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 258.949,11 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 299.701,98 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 13% & 24.
Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στην Συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.