Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 25.10.2017 [όλα τα θέματα]

Την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017, στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
2. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
3. Έγκριση πρακτικού περί εξέτασης ένστασης κατά της με αριθμό 398/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση πρακτικού περί ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών στον Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΕΜΕΙΝΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ».
4. Εισήγηση για τη μη άσκηση εφέσεως κατά της οριστικής αποφάσεως υπ΄αριθ. Μ50/2017 του Ειρηνοδικείου Καβάλας – Ειδικές Διατάξεις Μικροδιαφορών (υπόθεση αγωγής επιστροφής ποινικής ρήτρας Τσοχαταρίδη Χρήστου).