Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 02.11.2017 [όλα τα θέματα]

Την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017, στις 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. 22η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017.
2. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
3. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
4. Εισήγηση Έγκρισης Πρακτικού Ι, για την ανακήρυξη μειοδότη και την ανάθεση σύμβασης για το έργο: «Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Φιλίππων έτους 2017».