Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας 07.11.2017 [όλα τα θέματα]

Την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017, στις 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
2. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
3. Εξέταση ένστασης της Κ/Ξ ΔΕΚΑΤ Α.Ε. – ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ κατά της υπ΄αριθ. 430/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας με θέμα «Εισήγηση έγκρισης πρακτικού Ι, για την ανακήρυξη μειοδότη και την ανάθεση σύμβασης για το έργο «Ανακαίνιση και Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου πρώην ΕΟΚ στο Δήμο Καβάλας».
4. Έγκριση πρακτικού περί α) ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) ανοίγματος οικονομικών προσφορών και κήρυξης προσωρινών αναδόχων στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, ΦΑΞ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017».
5. Έγκριση πρακτικών: α) περί ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης στον B΄ Επαναληπτικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)» – «ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ» της 23-12-2016 και β) περί ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης στον B΄ Επαναληπτικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)» – «ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ» της 27-10-2017