Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 23.03.2018 [όλα τα θέματα]

Την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018, στις 10:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης δαπάνης.
2. 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2018.
3. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
4. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
5. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.
6. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευές – επεκτάσεις δικτύων άρδευσης έτους 2018».
7. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων».
8. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Άρση επικινδυνότητας επικινδύνων κτισμάτων έτους 2018».
9. Έγκριση Πρακτικού Ι για την ανακήρυξη μειοδότη και την ανάθεση σύμβασης για το έργο «Ανάπλαση και Επέκταση Δικτύου Πεζοδρόμων στην Περιοχή της Πλατείας Καπνεργάτη».
10. Ορισμός μελών επιτροπών διενέργειας – αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν.3852/2010.