Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 26.04.2018 [όλα τα θέματα]

Την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018, στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2018
2. 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2018
3. Έγκριση της με αριθμό 118/2018 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
4. Έγκριση της με αριθμό 148/2018 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
5. Έγκριση της υπ’ αριθ. 61/2018 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη- Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας περί 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
6. Κατηγοριοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων
7. Παραχώρηση Κολυμβητηρίου για εξετάσεις Ναυαγοσωστών
8. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών του Προσώπων από τις 01-08-2018 έως και τις 31-07-2019
9. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές – Βελτιώσεις – Εναρμόνιση Παιδικών Χαρών και Πάρκων Δήμου Καβάλας»
10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση δικτύου όδευσης τυφλών στο κέντρο της πόλης έτους 2016»
11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή WC ΑΜΕΑ στο Συμβουλευτικό Κέντρο για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών»
12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Στατική αποκατάσταση 21ου Δημοτικού Σχολείου»
13. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΕΥΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017», του Δήμου Καβάλας
14. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας (οριακή προθεσμία) περαίωσης του έργου: «Κατασκευές- επισκευές- συντηρήσεις ποτιστρών ζώων και ομβροδεξαμενών ΔΕ Φιλίππων»
15. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας (οριακή προθεσμία) περαίωσης του έργου «Αρδευτικό δίκτυο αγροκτημάτων Πολυστύλου – Δάτου φάση Α ΄»
16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντηρήσεις Δημοτικών και Σχολικών Κτιρίων Δ.Ε. Καβάλας έτους 2016»
17. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου « Αποκατάσταση οδοστρωμάτων Δήμου Καβάλας 2017»
18. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων του Δήμου Καβάλας»
19. Επιλογή Υδρονομέων Άρδευσης, κατόπιν αιτήσεων της ΑΠ 13720/18-4-2018 πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την αρδευτική περίοδο από 1 Μάϊου έως 30 Σεπτεμβρίου έτους 2018
20. «Περί παράτασης ή μη εκμισθώσεων καλλιεργήσιμης γης- αγροτεμαχίων στην Τοπική Κοινότητα Φιλίππων
21. Διόρθωση καρτελών οφειλετών
22. Περί διαγραφής δόσεων κοινόχρηστου χώρου και εκ νέου χρέωση οφειλέτη
23. Διαγραφή οφειλών λόγω θανάτου και επαναβεβαίωση σε κληρονόμους
24. Έγκριση πραγματοποίησης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών, oκτώ (8) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Εργατών στη Δ/νση Ποιότητας Ζωής για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών (πυροπροστασία)
25. Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις
26. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του δημότη, κ. Μωϋσογλου Νικόλαου, από αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» και αντικατάστασή του
27. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημάρχου στην Κομοτηνή για συμμετοχή σε δύο συνεδριάσεις: α) των μελών του Δ.Σ. της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Δ. ΑΜ-Θ, και β) των μελών του Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε, στις 16 Απριλίου 2018
28. Έγκριση μετάβασης του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Μπόνια Ζήση, στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να συμμετέχει μαζί με υπηρεσιακούς παράγοντες σε δωρεάν Ημερίδα με θέμα: «Καλές Πρακτικές Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων στους Δήμους & Εφαρμοσμένες Λύσεις από την Ελληνική & Διεθνή Εμπειρία», στις 27 Απριλίου 2018
29. Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Ψηφιακών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προστασίας, κ. Τουλκίδη Δημοσθένη στην Αθήνα, για συνάντηση εργασίας στα Υπουργεία Εργασίας και Πολιτισμού για υποθέσεις του Δήμου και στη συνέχεια με στελέχη του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), για θέματα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, στις 1-4 Μαΐου 2018
30. Έγκριση μελέτης προσωρινής και εργοταξιακής σήμανσης στο πλαίσιο εργασιών συντήρησης του οδοστρώματος επί τις οδού Φιλίππου του έργου ΄΄Ανάπλαση Κέντρου Κρηνίδων ΄΄
31. α) Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β, 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010, β) Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016.
32. Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών και Δημοτικής Αστυνομίας κ. Καλανταρίδη Ηλία μαζί με στελέχη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας στην Νυρεμβέργη, προκειμένου να συμμετέχουν σε ομάδα εργασίας που θα αναλύσει τα οικονομικά συστήματα των δύο δήμων με σκοπό την υιοθέτηση καλών πρακτικών προς όφελος των δήμων, στις 1-5 Μαΐου 2018.