Κατεπειγόντως συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Καβάλας

Την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018, στις 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν κατεπειγόντως τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας με θέμα την λεγκριση του κατεπείγοντος του θέματος της ημερήσιας διάταξης:

1. 10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2018.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, «tο κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο γεγονός ότι Κ.Α του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 που αφορούν δαπάνες μισθοδοσίας τακτικού, έκτακτου προσωπικού και αντιμισθίες χρήζουν ενίσχυσης και κατά συνέπεια απαιτείται άμεσα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής επί του ανωτέρω θέματος προκειμένου στη συνέχεια να συζητηθεί στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 10-5-2018».