Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 30.05.2018 [όλα τα θέματα]

Την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018, στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης δαπάνης.
2. 13η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2018.
3. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
4. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
5. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
6. Παρεχόμενη Υπηρεσία Καθαριότητας.
7. Έγκριση Πρακτικού Ι για την ανακήρυξη μειοδότη και την ανάθεση σύμβασης για το έργο «Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Φιλίππων έτους 2018».