Όσοι κόψατε το ρεύμα στα ακίνητα σας, σπεύσατε στο δήμο Καβάλας…

Διορία μέχρι το τέλος του 2018 για να απαλλαγείτε από την χρέωση των δημοτικών τελών

Μέχρι το τέλος του έτους έχουν περιθώριο οι δημότες Καβάλας να προσέλθουν στο ταμείο του δήμου και να δηλώσουν τα ακίνητα τους, τα οποία δεν ηλεκτροδοτούνται, προκειμένου έτσι να απαλλαγούν από την χρέωση των δημοτικών τελών. Αυτό έκανε γνωστό ο δήμος Καβάλας με ανακοίνωση του αναφορικά με τα δημοτικά τέλη ηλετροδοτούμενων και μη, ακινήτων σύμφωνα με το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»].

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: «Κατόπιν των κατωτέρω, παρακαλούνται οι συμπολίτες μας να προσέλθουν εγκαίρως και ως τα τέλη του έτους 2018  στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου μας προκειμένου να δηλώσουν τα ακίνητα τα οποία έχουν κάνει διακοπή στην ΔΕΗ για να απαλλαχθούν από τα Δημοτικά Τέλη και να τακτοποιήσουν και την εκκρεμότητα στο ΤΑΠ.

Άρθρο 222

Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 25/1975 (Α’ 74)

  1. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 25/1975 (Α’ 74), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του ν. 3345/2005 (Α’138), αντικαθίστανται ως εξής:

«Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α’ 171).

Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.»

  1. Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλεται μέσα σε 6 μήνες από αυτήν. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται».