Παράκαμψη της κυκλοφορίας στη Σκάλα Σωτήρος, λόγω έργων αποχέτευσης

Τα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας που αποφασίστηκαν θα ισχύσουν για μια εβδομάδα

Τη λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Χ/Θ 21,500 της ΕΟ Θάσου – Λιμεναρίων, κοντά στη Σκάλα Σωτήρα, για μια εβδομάδα,. από την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 έως και Τετάρτη 12 του μηνός, αποφάσισε η Διεύθυνση Αστυνομίας της Καβάλας. Οι ρυθμίσεις αυτές παίρνονται λόγω εργασιών για την αντικατάσταση-επανακατασκευή του  υφιστάμενου οχετού στην Καλλιράχη, γεγονός που θα οδηγήσει και στην δημιουργία τομής επί του οδοστρώματος

Έτσι λοιπόν, κατά το χρονικό διάστημα των εργασιών, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο και η κίνηση θα πραγματοποιείται μέσω μικρής παράκαμψης που θα δημιουργηθεί με ευθύνη του αναδόχου του έργου, σύμφωνα με την υπάρχουσα σήμανση και την κατατεθείσα τεχνική έκθεση.

Οι εργασίες  θα πραγματοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ η σήμανση θα παραμένει και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003/9-7-2003 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 946-Β΄).

Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών.

Οι παραβάτες της παρούσας, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και την υλοποίησή της με την προβλεπόμενη από τον ΚΟΚ σήμανση από την αρμόδια υπηρεσία, τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Π.Κ. και των κατά περίπτωση άρθρων του Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροπ. με Ν.3542/2007.