Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας 16.07.2019 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 26ης Συνεδρίασης της Επιτροπής για το 2019

Την Τρίτη 16 Ιουλίου 2019, στις 09:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Έγκριση απολογισμού του Δήμου Καβάλας Οικονομικού Έτους 2018.
2. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
3. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
4. Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, των εγγράφων της σύμβασης και των όρων της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την «Προμήθεια Συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων».
5. Έγκριση πρακτικού: Περί κατακύρωσης της Σύμβασης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Υπηρεσία «Μίσθωση γερανών με χειριστή 2019».
6. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ, για το έργο «Κατασκευές – επισκευές-συντηρήσεις ποτίστρων ζώων και ομβροδεξαμενών Δ.Ε. Φιλίππων 2019».
7. Σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της σύμβασης με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη του Δήμου Καβάλας» συνολικού προϋπολογισμού 700.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
8. Ορισμός μελών επιτροπών διενέργειας – αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν.3852/2010.