Η Αποκεντρωμένη δικαίωσε τη Διοίκηση Μουριάδη για τα Νομικά Πρόσωπα και τις Επιχειρήσεις

Απορρίφθηκε «ως απαραδέκτως ασκηθείσα» η προσφυγή της δημοτικής παράταξης Ανάσα για τον Δήμο για τους ορισμούς προέδρων-Το σκεπτικό της απόρριψης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης απέρριψε την προσφυγή της δημοτικής παράταξης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας Ανάσα για τον Δήμο η οποία κατατέθηκε από την επικεφαλής της παράταξης Δήμητρα Τσανάκα κατά της αριθ. 465/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας σχετικά με τους ορισμούς προέδρων στα Νομικά Πρόσωπα και στις Επιχειρήσεις του δήμου, θεωρώντας νόμιμες τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τη διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε για τον ορισμό των προέδρων.

Το σκεπτικό της Αποκεντρωμένης βασίστηκε στην ισχύουσα νομοθεσία για τον ορισμό διοικήσεων στα Νομικά Πρόσωπα και κυρίως στη διάταξη νόμου του υπουργείου Εσωτερικών ότι «δικαίωμα για την άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου δήμου ή περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον δεν την υπερψήφισαν».

Η 465/2019 απόφαση, όμως, του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας η οποία αφορά τον «Ορισμό Προέδρων και μελών Διοικητικών Συμβουλίων στα Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις του Δήμου Καβάλας» υπερψηφίστηκε από την παράταξη της κ. Τσανάκα η προσφυγή χαρακτηρίστηκε -εκ του παραπάνω νόμου- από την Αποκεντρωμένη «ως απαραδέκτως ασκηθείσα».

Η παράταξη της τέως δημάρχου έχει το δικαίωμα να προσφύγει κατά της απόφασης της Αποκεντρωμένης στην Ειδική Επιτροπή εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση της απόφασης.