Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Διαβάστε τι συζητήθηκε και τι αποφασίστηκε στην τελευταία συνεδρίαση του οργάνου στην Κομοτηνή

Ανακοινώθηκε από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων της Διεύθυνσης Διοίκησης της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας ΑΜΘ ο πίνακας των θεμάτων του αριθμ. 3/26-3-2020 πρακτικού της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, καθώς και αποφάσεις που έχουν ληφθεί.

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡΙΘΜ.

ΑΠΟΦ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
   1. Έγκριση Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2020 μετά την με αρ. πρωτ. 2546/4-3-2020 απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης περί αναπομπής της υπ’ αρ. 176/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ.   ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
2.

Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2020.

47 Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία

Η τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το έτος 2020.

3. Έγκριση σχεδίου και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Δήμου Δράμας και του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Πολιτιστικός Οργανισμός – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ) σχετικά με την πραγματοποίηση του «Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας» για τα έτη 2020-2022. 48 Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία

Το σχέδιο και η σύναψη  Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Δήμου Δράμας και του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Πολιτιστικός Οργανισμός – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ) σχετικά με την πραγματοποίηση του «Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας» για τα έτη 2020-2022.

4. Έγκριση κατανομής θέσεων προσωπικού της Περιφέρειας ΑΜΘ, ανά κατηγορία και κλάδο στις οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΠΑΜΘ, των Αυτοτελών Τμημάτων, των Δ/νσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΑΜΘ και των Τμημάτων αυτών. 49    Δεν  εγκρίνεται

Η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 173/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

5. Έγκριση προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2020 με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες της έδρας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και των Περιφερειακών Ενοτήτων αυτής.

 

50 Εγκρίνεται ομόφωνα

Η πρόσληψη  εκτάκτου προσωπικού έτους 2020 με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες της έδρας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και των Περιφερειακών Ενοτήτων αυτής, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

6.  Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού επτά(-7-) ατόμων, ειδικότητας Π.Ε Κτηνιατρικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) έως ένα(1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης, που  χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

 

51 Εγκρίνεται ομόφωνα

Η πρόσληψη εποχικού προσωπικού επτά(-7-) ατόμων, ειδικότητας Π.Ε Κτηνιατρικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου(ΙΔΟΧ) έως ένα(1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης, που  χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως ειδικότερα αναφέρεται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

7. Γνωμοδότηση για την ενδοδικαστική συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς με τον Αθανάσιο Σκαρλατίδη με την Π.Α.Μ.Θ. σχετικά με τη με αριθμό κατάθεσης ΑΓ4/20-1-2020 αγωγής του στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής, που αφορά το έργο: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου βορείου Έβρου». 52 Ομόφωνα

Γνωμοδοτεί για την ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς με τον Αθανάσιο Σκαρλατίδη με την Π.Α.Μ.Θ. σχετικά με τη με αριθμό κατάθεσης ΑΓ4/20-1-2020 αγωγής του στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής, που αφορά το έργο: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου βορείου Έβρου».

8. Έγκριση εργοταξιακής σήμανσης & προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για εργασίες που θα εκτελεστούν στα πλαίσια του έργου: «Κατασκευή έργων διέλευσης  Αμυγδαλορέματος». 53 Εγκρίνεται ομόφωνα

Η εργοταξιακή σήμανση και προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση για εργασίες που θα εκτελεστούν στα πλαίσια του έργου: «Κατασκευή έργων διέλευσης  Αμυγδαλορέματος».

9. Έγκριση τροποποίησης προγράμματος Έργων και εργασιών  και μη δημόσιας δασοπονίας 2020, Διεύθυνσης Δασών Ν. Ροδόπης. 54 Εγκρίνεται ομόφωνα

Η τροποποίηση προγράμματος Έργων και εργασιών  και μη δημόσιας δασοπονίας 2020, Διεύθυνσης Δασών Ν. Ροδόπης, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

10. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη συγκρότηση Επιτροπών της παρ 4 του άρθρου 13 του ΠΔ 242/1996 (ΦΕΚ 179/Α΄/1996) 55 Κατά πλειοψηφία

Ορίζονται ως εκπρόσωποι του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη συγκρότηση Επιτροπών της παρ 4 του άρθρου 13 του ΠΔ 242/1996 (ΦΕΚ 179/Α΄/1996).

 

 

11. Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου στις Επιτροπές του άρθρου 3 του Ν. 1437/1984 περί ρύθμισης θεμάτων επιβατικών αυτοκινήτων. 56 Κατά πλειοψηφία

Ορίζονται εκπρόσωποι του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις Επιτροπές του άρθρου 3 του Ν. 1437/1984 περί ρύθμισης θεμάτων επιβατικών αυτοκινήτων.

12. Έγκριση απαγόρευση αλιείας (επαγγελματικής και ερασιτεχνικής) στα εσωτερικά νερά (ποταμούς, παραπόταμους, χείμαρρους, ρυάκια, γεωφράγματα και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς) της Π.Ε. Καβάλας λόγω αναπαραγωγής των αλιευμάτων».

 

57 Εγκρίνεται ομόφωνα

Η απαγόρευση αλιείας ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών  με κάθε μέσο και εργαλείο α) στον ποταμό Νέστο β) στα τενάγη Φιλίππων και γ) στα αρδευτικά κανάλια ε)στους παραποτάμους και στα λοιπά εσωτερικά ύδατα της Π.Ε. Καβάλας, από 15 Απριλίου μέχρι 30 Μαΐου 2020 με σκοπό την προστασία της αναπαραγωγής των υδροβίων οργανισμών στα υδάτινα οικοσυστήματα για τη διατήρηση της ιχθυοπαραγωγής του.ς

13. Έγκριση απαγόρευση αλιείας στους ποταμούς και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς του Ν. Δράμας για την προστασία της αναπαραγωγής των αλιευμάτων.

 

58 Εγκρίνεται ομόφωνα

Η απαγόρευση αλιείας ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών με κάθε μέσο και εργαλείο, α) στον ποταμό Νέστο, β) στον ποταμό Αγγίτη και στις αρδευτικές διώρυγες που τροφοδοτούνται από τον Αγγίτη, γ) στους παραποτάμους του Νέστου και Αγγίτη (ενδεικτικά Αρκουδόρεμα, Διαβολόρεμα, Δεσπάτη, Μούσδελη, Βαθύρεμα, Στραβόρεμα, πηγές Μυλοποτάμου, πηγές Βοϊράνης κ.α.), δ) στις φραγμαλίμνες Θησαυρού, Πλατανόβρυσης, Λευκογείων, Καταφύτου και σε όλα τα ρέοντα ύδατα (δηλαδή ρέματα, χείμαρροι) που καταλήγουν άμεσα στις ανωτέρω φραγμαλίμνες και ε) στους λοιπούς αλιευόμενους υδάτινους σχηματισμούς (ενδεικτικά πηγές Αγ. Βαρβάρας, διώρυγες, τάφροι κ.λ.π.) της Π.Ε. Δράμας, από 15 Απριλίου μέχρι 30 Μαΐου 2020 με σκοπό την προστασία της αναπαραγωγής των υδροβίων οργανισμών στα υδάτινα οικοσυστήματα για τη διατήρηση της ιχθυοπαραγωγής τους.

14. Έγκριση απαγόρευση αλιείας στους ποταμούς Νέστο, Κόσυνθο, Κομψάτο, στους παραποτάμους τους και στα λοιπά εσωτερικά ύδατα της Π.Ε. Ξάνθης, λόγω αναπαραγωγής αλιευμάτων. 59 Εγκρίνεται ομόφωνα

Η απαγόρευση αλιείας ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών με κάθε μέσο και εργαλείο, α) στον ποταμό Νέστο, β) στον ποταμό Κόσυνθο, γ) στον ποταμό Κομψάτο, δ) στους παραποτάμους τους, και στα λοιπά εσωτερικά ύδατα της Π.Ε. Ξάνθης, από 15 Απριλίου μέχρι 30 Μαΐου 2020 με σκοπό την προστασία της αναπαραγωγής των υδρόβιων οργανισμών στα υδάτινα οικοσυστήματα για τη διατήρηση της ιχθυοπαραγωγής τους

15. Έγκριση απαγόρευση αλιείας στους ποταμούς και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης  για την προστασία της αναπαραγωγής των αλιευμάτων.

 

60 Εγκρίνεται ομόφωνα

Η απαγόρευση αλιείας ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών με κάθε μέσο και εργαλείο α) στον ποταμό Βοζβόζη, β) στον  ποταμό Κομψάτο, γ)  στον ποταμό Λίσσο, δ)  στους παραπόταμους τους, ε) στα λοιπά εσωτερικά  ύδατα της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, από 15 Απριλίου 2020 μέχρι 30 Μαΐου 2020 με σκοπό την προστασία της αναπαραγωγής των υδροβίων οργανισμών στα υδάτινα οικοσυστήματα για τη διατήρηση της ιχθυοπαραγωγής τους.

16. Έγκριση απαγόρευση αλιείας στον ποταμό Έβρο και  λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς των Εσωτερικών υδάτων ευθύνης της Δ.Α.Ο.Κ. της Π.Ε. Έβρου λόγω αναπαραγωγής των αλιευμάτων. 61 Εγκρίνεται ομόφωνα

Α) Η απαγόρευση αλιείας ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών με κάθε μέσο και εργαλείο στους ποταμούς Έβρο και το Δέλτα του στους χειμάρρους Ειρήνη (Μαΐστρου), Λουτρού, Αρδανίου, Προβατώνα, Μαυρόρεμα, Διαβολόρεμα, υδροταμιευτήρα Αλεξ/πολης, φράγματος Καβησσού, στους παραποτάμους του Έβρου, κανάλια και γενικά σε όποιους υδάτινους σχηματισμούς γλυκού νερού της Π.Ε. Έβρου χώρου ευθύνης Δ.Α.Ο.Κ. Έβρου, διαβιούν ψάρια, από 15 Απριλίου μέχρι 30 Μαΐου 2020, με σκοπό την προστασία της αναπαραγωγής των υδρόβιων οργανισμών (ιχθύων κλπ.),

Β) Η δυνατότητα της άρσης της απαγόρευσης εφ όσον αυτό  κριθεί από το Τμήμα Αλιείας της Δ.Α.Ο.Κ. της Π.Ε. Έβρου.

17. Έγκριση απαγόρευση αλιείας στον ποταμό και  λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς των Εσωτερικών υδάτων ευθύνης της Δ.Α.Ο.Κ. Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου λόγω αναπαραγωγής των αλιευμάτων.

 

62 Εγκρίνεται ομόφωνα

Α) Η απαγόρευση αλιείας ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών με κάθε μέσο και εργαλείο στους ποταμούς Έβρο στους παραποτάμους του Έβρου Άρδα και Ερυθροπόταμο, την φραγμολίμνη Κομάρων τα φράγματα Θεραπειού και Πετρωτών, τις τάφρους Πυθίου και Τ16 Ορεστιάδας τα μικροφράγματαΑλεποχωρίου, Ασβεστάδων, Βρυσικών, Δόξας, Μεταξάδων και Παλιουρίου το ΓουρονόρεμαΑσημενίου, κανάλια και γενικά σε όποιους υδάτινους σχηματισμούς γλυκού νερού της Π.Ε. Έβρου περιοχή ευθύνης Δ.Α.Ο.Κ. Ορεστιάδας, διαβιούν ψάρια, από 15 Απριλίου μέχρι 30 Μαΐου 2020, με σκοπό την προστασία της αναπαραγωγής των υδρόβιων οργανισμών (ιχθύων κλπ.)

Β) Η δυνατότητα της άρσης της απαγόρευσης εφ όσον αυτό  κριθεί από το Τμήμα Αλιείας της Δ.Α.Ο.Κ. Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου.

18. Έγκριση θέσπισης παγίου κατ΄ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας των Διευθύνσεων και Τμημάτων της Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ και των Διευθύνσεων Α/θμιας και  Β/θμιας Εκπαίδευσης Καβάλας.

 

63 Εγκρίνεται ομόφωνα

Η θέσπιση παγίου κατ΄ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας  για τη χρονική περίοδο από 01-06-2020 έως 31-05-2021, συνολικού προϋπολογισμού 92.400,00 €(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με το οποίο αντιμετωπίζονται οι αντίστοιχες δαπάνες των Διευθύνσεων και Τμημάτων, που υπάγονται στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας καθώς και των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Καβάλας.

19. Έγκριση εργοταξιακής σήμανσης & προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορά παρεμβάσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο: «Μάκρης – Δικέλλων» του έργου: : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Ε.Ε.Λ. ΜΑΚΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ –ΥΠΟΕΡΓΟ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ»

 

64 Εγκρίνεται ομόφωνα

Ηεργοταξιακή σήμανση και προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά παρεμβάσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο: «Μάκρης – Δικέλλων» του έργου: : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Ε.Ε.Λ. ΜΑΚΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ –ΥΠΟΕΡΓΟ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ», σύμφωνα με την συνημμένη μελέτη κυκλοφοριακής ρύθμισης.

 

20. Έγκριση εργοταξιακής σήμανσης & προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορά παρεμβάσεις στο Πρωτεύων Επαρχιακό οδικό δίκτυο με αριθμ. 4: «Προβατώνας-Τυχερό(Τυχίο)-Λαγηνό-Λυκόφως και συγκεκριμένα στη θέση ΧΘ7+020 από τη διασταύρωση του οικισμού Προβατώνα, του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Νο4 ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΦΥΛΑΚΤΟΥ.

 

65 Εγκρίνεται ομόφωνα

Η εργοταξιακή σήμανση και προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά παρεμβάσεις στο Πρωτεύων Επαρχιακό οδικό δίκτυο με αριθμ. 4: «Προβατώνας-Τυχερό(Τυχίο)-Λαγηνό-Λυκόφως και συγκεκριμένα στη θέση ΧΘ7+020 από τη διασταύρωση του οικισμού Προβατώνα, του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Νο4 ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΦΥΛΑΚΤΟΥ, σύμφωνα με την συνημμένη μελέτη κυκλοφοριακής ρύθμισης.

21. Έγκριση καταβολής ετήσιας εισφοράς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στα Κέντρα Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας  για το έτος 2020. 66 Εγκρίνεται ομόφωνα

Η καταβολή της ετήσιας εισφοράς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στα Κέντρα Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας ως εξής: Στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Έβρου, το ποσό των 5.000,00€

1.                   Στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Ροδόπης, το ποσό των 5.000,00€

2.                   Στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Ξάνθης, το ποσό των 5.000,00€

3.                   Στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Καβάλας, το ποσό των 5.000,00€

4.                   Στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΔΡΑΣΗ» Π.Ε Δράμας, το ποσό των  5.000,00€,

για την υλοποίηση των προγραμμάτων πρωτογενούς πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και καταπολέμησης των ναρκωτικών σύμφωνα με το σκοπό της σύστασής τους.

Τα ποσά θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020 των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης, Δράμας, Ξάνθης, Καβάλας και Έβρου, του Ειδικού Φορέα 0072, 1072, 2072, 3072 και 4072 αντίστοιχα,  ΚΑΕ 2599.0001

22. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για τη λειτουργία της επιχείρησης ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.μονάδας παραγωγής κονιαμάτων και υγρών καθαρισμού δομικών στοιχείων που είναι  εγκατεστημένη στην περιοχή Νεοχωρίου του Δήμου Ορεστιάδας στο Ν. Έβρου, στα πλαίσια εγκατάστασης εντός του οικοπέδου της  κέντρου διανομής τσιμέντου. 67 Ομόφωνα

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για τη λειτουργία της επιχείρησης ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.μονάδας παραγωγής κονιαμάτων και υγρών καθαρισμού δομικών στοιχείων που είναι  εγκατεστημένη στην περιοχή Νεοχωρίου του Δήμου Ορεστιάδας στο Ν. Έβρου, στα πλαίσια εγκατάστασης εντός του οικοπέδου της  κέντρου διανομής τσιμέντου.

23. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείαςΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ –  ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ αναφορικά με την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικών ορυκτών εκτάσεως 140.182,84 τ.μ που βρίσκεται στην θέση «Ξεροβούνι», Τ.Κ. Γέροντα, Δήμου Παγγαίου, της Π.Ε. Καβάλας   ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
24. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε)  του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΛΚΟΓΛΟΥ αναφορικά με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων  για την εκμετάλλευση  λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 25.606τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Χατζήλακκος», Τ.Κ. Κρηνίδων, Δήμου Καβάλας της  Π. Ε. Καβάλας. 68 Κατά πλειοψηφία

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΛΚΟΓΛΟΥ αναφορικά με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων  για την εκμετάλλευση  λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 25.606τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Χατζήλακκος», Τ.Κ. Κρηνίδων, Δήμου Καβάλας της  Π. Ε. Καβάλας.

25. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας Μ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΚΕ αναφορικά με την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 21.174,96 τ.μ που βρίσκεται στην θέση «Δενδράκια», Τ.Κ. Δύσβατου, Δήμου Νέστου, της Π.Ε. Καβάλας. 69 Κατά πλειοψηφία

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας Μ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΚΕ αναφορικά με την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 21.174,96 τ.μ που βρίσκεται στην θέση «Δενδράκια», Τ.Κ. Δύσβατου, Δήμου Νέστου, της Π.Ε. Καβάλας.

26. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε).για Εκμετάλλευση (και Αποκατάσταση) λατομικού χώρου μαρμάρων, εμβαδού 98.216,39 τ.μ.”, της εταιρείας “Μ. ΓΑΛΑΝΗΣ Ι.Κ.Ε.”, που βρίσκεται στη θέση “Δενδράκια” στην περιοχή της Δ.Κ. Μακρυχωρίου του Δήμου Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. 70 Κατά πλειοψηφία

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για Εκμετάλλευση (και Αποκατάσταση) λατομικού χώρου μαρμάρων, εμβαδού 98.216,39 τ.μ.”, της εταιρείας “Μ. ΓΑΛΑΝΗΣ Ι.Κ.Ε.”, που βρίσκεται στη θέση “Δενδράκια” στην περιοχή της Δ.Κ. Μακρυχωρίου του Δήμου Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

27. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε). της εταιρείας Σ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.αναφορικά με την ανανέωση των  Περιβαλλοντικών Όρων  για την εκμετάλλευση  λατομείου σχιστολίθων έκτασης 10.862τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Μαντριά Τελίκη», Δ.Κ. Ελευθερούπολης, Δήμου Παγγαίου της  Π. Ε. Καβάλας. 71 Κατά πλειοψηφία

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) ). της εταιρείας Σ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.αναφορικά με την ανανέωση των  Περιβαλλοντικών Όρων  για την εκμετάλλευση  λατομείου σχιστολίθων έκτασης 10.862τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Μαντριά Τελίκη», Δ.Κ. Ελευθερούπολης, Δήμου Παγγαίου της  Π. Ε. Καβάλας.

28. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε). της «Γ.ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου στη θέση «Καρδαλίκι Ρέμα» έκτασης 26.135 τ.μ. της Δ.Κ. Κάτω Νευροκοπίου του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας. 72 Κατά πλειοψηφία

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της «Γ.ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου στη θέση «Καρδαλίκι Ρέμα» έκτασης 26.135 τ.μ. της Δ.Κ. Κάτω Νευροκοπίου του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας.

29. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Ε.  για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 50.061τμ,στην περιοχή του Τ Κ. Κοκκινογείων (θέση Κερασιές) του Δ. Προσοτσάνης της Π. Ε. Δράμας 73 Κατά πλειοψηφία

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Ε.  για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 50.061τμ,στην περιοχή του Τ Κ. Κοκκινογείων (θέση Κερασιές) του Δ. Προσοτσάνης της Π. Ε. Δράμας.

30. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε). του έργου “Αεριοστροβιλικός Σταθμός Συνδιασμένου Κύκλου (ΑΣΣΚ) της TERNAA.E. με καύσιμο Φ.Α. Ονομαστικής Μικτής Ισχύος 665 MW, της επιχείρησηςTEΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. το οποίο θα εγκατασταθεί στα Ο.Τ. 32 και 37 της ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής της ΠΕ Ροδόπης.

 

  ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
31.   Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) «Εκμετάλλευση (και Αποκατάσταση)  λατομικού χώρου σχιστόλιθων, εμβαδού 30.114,92 τ.μ.”, από τον “ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΗ” του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που βρίσκεται στη θέση “Κάστρο” στην περιοχή της Δ.Κ. Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. 74 Κατά πλειοψηφία

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) «Εκμετάλλευση (και Αποκατάσταση)  λατομικού χώρου σχιστόλιθων, εμβαδού 30.114,92 τ.μ.”, από τον “ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΗ” του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που βρίσκεται στη θέση “Κάστρο” στην περιοχή της Δ.Κ. Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

32. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε). για το έργο «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Πρίνου στο Δήμο Θάσου.

 

75 Ομόφωνα

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για το έργο «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Πρίνου στο Δήμο Θάσου.

33. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε). για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου εκτάσεως 49.358,65 τ.μ. της «ΛΕΥΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΤΛΑΣ Α.Ε.», στη θέση «Πόρτες» Νικήσιανης του Δ. Παγγαίου Π.Ε. Καβάλας. 76 Κατά πλειοψηφία

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου εκτάσεως 49.358,65 τ.μ. της «ΛΕΥΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΤΛΑΣ Α.Ε.», στη θέση «Πόρτες» Νικήσιανης του Δ. Παγγαίου Π.Ε. Καβάλας.

34. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου «Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από βιομάζα (φυτικά υπολείμματα καλλιεργειών και επεξεργασίας τροφίμων) με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης και ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 999 kwe, της εταιρίας ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ στο αγροτεμάχιο με αριθμό 168 αγροκτήματος Μεταξάδων, Δ.Κ. Μεταξάδων, του Δήμου Διδυμοτείχου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, (ΠΕΤ 1812025524). 77 Ομόφωνα

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου «Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από βιομάζα (φυτικά υπολείμματα καλλιεργειών και επεξεργασίας τροφίμων) με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης και ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 999 kwe, της εταιρίας ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ στο αγροτεμάχιο με αριθμό 168 αγροκτήματος Μεταξάδων, Δ.Κ. Μεταξάδων, του Δήμου Διδυμοτείχου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, (ΠΕΤ 1812025524).

35. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε). του έργου «Ανακατασκευή Επαρχιακής οδού Νομού Ροδόπης, τμήμα από Κοπτερό έως Ίασμο (Χ.Θ. 6+500 έως Χ.Θ. 11+000)», της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης της ΠΑΜΘ. 78 Ομόφωνα

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου «Ανακατασκευή Επαρχιακής οδού Νομού Ροδόπης, τμήμα από Κοπτερό έως Ίασμο (Χ.Θ. 6+500 έως Χ.Θ. 11+000)», της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης της ΠΑΜΘ.

36. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΟΝΑΔΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΛΥΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ της εταιρείας ¨ΒΕΤΟΚΟΜ ΑΤΕΒΕ¨ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ (10Οχλμ Ε.Ο. Κομοτηνής- Αλεξανδρούπολης. 79 Ομόφωνα

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΛΥΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ της εταιρείας ¨ΒΕΤΟΚΟΜ ΑΤΕΒΕ¨ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ (10Οχλμ Ε.Ο. Κομοτηνής- Αλεξανδρούπολης.

37. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης». 80 Ομόφωνα

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης».

38. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) «Εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας “VODAFONE—PANAFON AEET” (με από κοινού χρήση κατασκευής κεραίας με την εταιρεία “WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E.B.E.”) και “διάνοιξη δασικού δρόμου 14,94 μέτρων” πρόσβασης σε αυτόν, με την κωδική ονομασία “ΟΦΡΥΝΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑ−1005989” που βρίσκεται στη θέση “Πλησίον οικισμού Οφρυνίου” στην περιοχή της Δ.Κ. Ορφανίου του Δήμου Παγγαίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. 81 Ομόφωνα

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) «Εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας “VODAFONE—PANAFON AEET” (με από κοινού χρήση κατασκευής κεραίας με την εταιρεία “WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E.B.E.”) και “διάνοιξη δασικού δρόμου 14,94 μέτρων” πρόσβασης σε αυτόν, με την κωδική ονομασία “ΟΦΡΥΝΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑ−1005989” που βρίσκεται στη θέση “Πλησίον οικισμού Οφρυνίου” στην περιοχή της Δ.Κ. Ορφανίου του Δήμου Παγγαίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

39. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) «Αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 18MW, στην θέση ΓΟΥΡΙΚΟ και των συνοδών έργων βελτίωσης – διάνοιξης οδοποιίας πρόσβασης, κατασκευής δικτύου μέσης τάσης και κατασκευής υποσταθμού ανύψωσης τάσης 20/150KV σε γήπεδο έκτασης περίπου 8.000 τ.μ. και γραμμής μεταφοράς υψηλής τάσης 150KV, μήκους 1,75 χλμ εντός των δήμων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου» από την Bakkegaarden Αιολική Ενέργεια (Ελλάς) ΕΠΕ.   ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
40. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε)  του έργου: «Καλλιέργεια πηγής Δημαρίου και μεταφορά νερού για ενίσχυση των δικτύων ύδρευσης Μελιβοίων και Εχίνου», του Δήμου Μύκης, του Δ.Δ. Ξάνθης, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.

 

82 Ομόφωνα

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) )  του έργου: «Καλλιέργεια πηγής Δημαρίου και μεταφορά νερού για ενίσχυση των δικτύων ύδρευσης Μελιβοίων και Εχίνου», του Δήμου Μύκης, του Δ.Δ. Ξάνθης, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.

41. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε)  για τον εκσυγχρονισμό/επέκταση της μονάδας παραγωγής συσσωρευτών, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού της εταιρείας  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHTA.B.E.E., που λειτουργεί στο Νέο Όλβιο του Δήμου Τοπείρου Ν. Ξάνθης. 83 Ομόφωνα

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για τον εκσυγχρονισμό/επέκταση της μονάδας παραγωγής συσσωρευτών, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού της εταιρείας  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHTA.B.E.E., που λειτουργεί στο Νέο Όλβιο του Δήμου Τοπείρου Ν. Ξάνθης.

42 Επικύρωση του πρακτικού της  17ης συνεδρίασης έτους 2019, και 1ης, 2ης συνεδρίασης, έτους 2020 του  Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης. 84 Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία

Η επικύρωση του απομαγνητοφωνημένου πρακτικού της 17ης συνεδρίασης έτους 2019 καθώς και της 1ης και 2ης συνεδρίασης  έτους 2020 του  Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης.