Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 15.06.2020 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 13ης συνεδρίασης του Σώματος για το 2020 η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης

Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020, στις 19:00, πρόκειται να συνεδριάσουν με τηλεδιάσκεψη (σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών), τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2020.
2. Έγκριση ή μη της με αριθμό 49/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘’Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή Καβάλας’’ που αφορά την «Ανάκληση της υπ’αριθμ. 42/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη -Προσχολική Αγωγή Καβάλας» με θέμα ‘’μηνιαία οικονομική συμμετοχή γονέων βρεφών και νηπίων εγγεγραμμένων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2020-2021’’ και τροποποίηση αυτής.
3. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης Πεπραγμένων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» για την διαχειριστική χρήση 01-01-2019 έως 31-12-2019.
4. Πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου για την Πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καβάλας».
5. Συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών Καθαριότητας Δήμου Καβάλας.
6. Ανάκληση της υπάριθμ. 488/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας και λήψη νέας ως προς τον ορισμό εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους προκειμένου να συμμετέχουν ως μέλη των Επιτροπών Διαχείρισης των Προγραμμάτων: α) Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020(ΕΔΤΠ) (Μονοταμειακό) και β) Μέτρο 19 Στήριξη για την Τοπική Ανάπτυξη του ΠΑΑ 2014-2020 (Πολυταμειακό).
7. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Καβάλας και ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.Α.Α.Ε. «Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Καβάλας στα πλαίσια εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης – Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του» και ορισμός μέλους με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή παρακολούθησης.
8. Ερευνητικές εργασίες για μάρμαρο σε Δημοτική έκταση.
9. Ερευνητικές εργασίες για μάρμαρο σε Δημοτική έκταση.
10. Απευθείας αγορά ακινήτου στην οδό Θέμιδος.
11. Τοποθέτηση μεταλλικών κολωνακίων στο δημοτικό χώρο παράπλευρα του κτιρίου της πρώην Νομαρχίας που μισθώνεται από τον Δήμο Καβάλας ως παρκινγκ Ι.Χ. αυτοκινήτων.
12. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 38/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτιώσεις οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2016».
13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντηρήσεις Δημοτικών και Σχολικών Κτιρίων Δ.Ε. Καβάλας έτους 2016».
14. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Μονώσεις κτιρίων ιδιοκτησίας Δήμου Καβάλας έτους 2017».
15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων Δήμου Καβάλας».
16. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευές –Συντηρήσεις στο Δασάκι των Πεντακοσίων».
17. Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευές-Βελτιώσεις-Εναρμόνιση Παιδικών Χαρών και Πάρκων Δήμου Καβάλας έτους 2018».
18. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση αποστράγγισης οδών έτους 2018».
19. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτιώσεις οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2018».
20. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων – κλιμάκων και πλακοστρώσεις έτους 2016».
21. Λύση μίσθωσης κοινή συναινέσει του κυλικείου που βρίσκεται στο κλειστό Γυμναστήριο Ποταμουδίων – Διενέργεια πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας.
22. Εκμίσθωση δημοτικών χώρων για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης.
23. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 182/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Φιλίππων.
24. Παραχώρηση κολυμβητηρίου ώστε να δηλωθεί ως έδρα για τέλεση αγώνων από τον ΟΜΙΛΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ.
25. Παραχώρηση κολυμβητηρίου ώστε να δηλωθεί ως έδρα για τέλεση αγώνων από τον Ναυτικό Όμιλο Καβάλας Αργοναύτες.
26. Παραχώρηση Σταδίου ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ώστε να δηλωθεί ως προπονητική έδρα του ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ‘ΙΚΑΡΟΙ’.
27. Παραχώρηση Σταδίου ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ώστε να δηλωθεί ως προπονητική έδρα του ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΌΜΙΛΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ.
28. Παραχώρηση Δημοτικού Σταδίου Αν. Καραγιάννη για τη διεξαγωγή αγώνων στίβου.
29. Λήψη απόφασης, κατόπιν γνωμοδότησης της σχετικής Επιτροπής, για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν αξία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14, του άρθρου 3 του Ν.2307/1995.
30. Δωρεάν παραχώρηση τάφου πενταετίας για οικονομικά αδύναμο.
31. Δωρεάν παραχώρηση τάφου πενταετίας για οικονομικά αδύναμο.
32. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου στην Κομοτηνή, όπου συμμετείχε στη συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείριση Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης» ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ. στις 09 Ιουνίου 2020.
33. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου στην Κομοτηνή, όπου συμμετείχε σε συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων ΑΜΘ, στις 10 Ιουνίου 2020.