Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 01.03.2017 (όλα τα θέματα)

Την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017, στις 13:30, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

A. Εγγραφή εκτάκτων θεμάτων.
Β.
1. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017.
2. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
3. Ψηφίσεις πιστώσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών έτους 2017.
4. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων Δήμου Καβάλας έτους 2017».
5. Ανάκληση της υπ. αρ. 344/2016 απόφασης της Ο.Ε και έγκριση του νέου οριστικού σχεδίου διακήρυξης και των νέων οριστικών όρων δημοπράτησης του Υποέργου 1 «Ανακαίνιση και κατασκευή προσθήκης κατ’ επέκτασης στο 21ο Δημοτικό Σχολείο» της ομότιτλης πράξης με MIS 5000969 σύμφωνα με το Ν. 4412/16.
6. Ορισμός μελών επιτροπών διενέργειας – αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν.3852/2010.