Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 31.03.2017 (όλα τα θέματα)

Την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017, στις 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

A. Εγγραφή εκτάκτων θεμάτων.
Β.
1. Έγκριση απολογισμού του Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2016.
2. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
3. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Επέκταση δικτύων φωτισμού και συντήρηση δικτύων φωτισμού Δήμου Καβάλας».
4. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Βελτιώσεις Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2017».
5. Έγκριση της απ’ ευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση πρόληψης και καταπολέμησης εντομολογικών προσβολών σε φοίνικες του Δήμου Καβάλας.
6. Περί έγκρισης της διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό της προμήθειας «Οικοδομικών Υλικών Δ.Ε. Καβάλας 2017», ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.981,28 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%, των εγγράφων της σύμβασης και των όρων του διαγωνισμού
7. Εισήγηση επί της υπ’αριθ.πρωτ.8807/24.02.2017 αιτήσεως του Κωνσταντίνου Σιμιτσή, τ. δημάρχου Καβάλας, δημοτικού συμβούλου και άλλων οκτώ (8), πρώην και νυν δημοτικών συμβούλων για παροχή νομικής υποστήριξης κατ’ αρθ.51 του Ν.3979/2011 όπως ισχύει. Δικαστήριο: Τριμελές Εφετείο Πλημ/των Θράκης. Δικάσιμος: 10.05.2017.
8. Εισήγηση για μη άσκηση ενδίκου μέσου (εφέσεως) επί υπόθεσης επιδικάσεως αντιτίμου φρέσκου γάλακτος σε δέκα εννέα (19) εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου Καβάλας.