Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 07.04.2017 (όλα τα θέματα)

Την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017, στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Ημερήσια διάταξη

1. 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017
2. Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 96/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας που αφορά «Εισήγηση για ορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων προς διερεύνηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος Ακτής Καλαμίτσας Καβάλας και σύνταξη γνωμοδοτήσεων για την οριστική περιέλευση της Ακτής στο Δήμο Καβάλας», για την λήψη σχετικής απόφασης περί καθορισμού αμοιβής των πληρεξούσιων δικηγόρων
3. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για χειρισμό υποθέσεων κατά των εταιρειών «ENERGA» και «ΗΕLLAS POWER» : 1) διαδικασία απόδοσης συνολικού χρηματικού ποσού 186.423,70 ευρώ σύμφωνα με το Ν. 4312/2014, 2) άσκηση αγωγής κατά των κατηγορουμένων και των εταιριών τους, για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του Δήμου, καθώς και για την περαιτέρω αποζημίωση της προκληθείσας περιουσιακής ζημίας του (τόκοι, προσαυξήσεις, δικαστικά έξοδα κ.λπ.), 3) λήψη ασφαλιστικών μέτρων συντηρητικής κατάσχεσης κ.λπ. κατά των αντιδίκων και 4) εκπροσώπηση του Δήμου μας ως πολιτικώς ενάγοντος στην κατ’ έφεση ποινική δίκη, ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου
4. Περί διοικητικής αποβολής ή μη και αποζημίωσης του πρώην μισθωτή του κυλικείου του Δήμου Καβάλας
5. Έγκριση του Σχεδίου κανονισμού λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Καβάλα
6. Μεταφορά θέσης περιπτέρου στην Δημοτική Κοινότητα Αμυγδαλεώνα
7. Τροποποίηση ονομασίας έργου εντεταγμένου στο Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου έτους 2017
8. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευές – επισκευές – συντηρήσεις σε κοιμητήρια του Δήμου Καβάλας», ψήφιση πίστωσης κλπ
9. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση κτιρίου Μεγάλης Λέσχης Καβάλας» ΟΠΣ : 384052
10. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευές Συντηρήσεις στο Μονοπάτι της Παλαιάς Καβάλας»
11. Γνωμοδότηση για Έγκριση 2ης Οριακής Προθεσμίας παράτασης Υποέργου 1: «Αναβάθμιση κτιριακών υποδομών και του κτιρίου διοίκησης – Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της παιδόπολης», της ενταγμένης Πράξης, «Αναβάθμιση χώρων φιλοξενία και εξωτερικών χώρων ψυχαγωγίας και προμήθεια εξοπλισμού στην Παιδόπολη Καβάλας» με MIS 439146
12. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Αποτμήσεις πεζοδρομίων για τοποθέτηση κάδων 2017», ψήφιση πίστωσης κλπ
13. Έγκριση της με αριθμό 100/2017 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας « ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ » που αφορά τον ‘’Ορισμό Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης Πεπραγμένων της χρήσης 2016 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»
14. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού – Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Δήμου Καβάλας και Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρηση Καβάλας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ)
15. Έγκριση πραγματοποίησης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών, τριών (3) ατόμων, ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Ναυαγοσωστών στη Δ/νση Ποιότητας Ζωής
16. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής και επαναβεβαίωση
17. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β, 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010
18. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2017
19. Ανανέωση Αδειών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών
20. Χορήγηση Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών
21. Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις