Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 11.04.2017 (όλα τα θέματα)

Την Τρίτη 11 Απριλίου 2017, στις 09:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Εγγραφή εκτάκτων θεμάτων.
Β.

  1. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
  2. Έγκριση πρακτικών: α) περί ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΥΛΙΚΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ – ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 60.371,20 € (συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%) και β) περί ανοίγματος οικονομικών προσφορών και κήρυξη προσωρινών αναδόχων στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΥΛΙΚΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ – ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 60.371,20 € (συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%).
  3. Έγκριση της απ’ ευθείας ανάθεσης για την αντιμετώπιση του εκτάκτου και αποτρόπαιου γεγονότος βανδαλισμού του μνημείου των 1484 Καβαλιωτών Εβραίων της Καβάλας.
  4. Έγκριση εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή στέγης 1ου Δημοτικού Σχολείου Κρηνίδων», ψήφιση πίστωσης κ.λ.π.
  5. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευές – επισκευές – συντηρήσεις σε κοιμητήρια του Δήμου Καβάλας».
  6. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Αποτμήσεις πεζοδρομίων για τοποθέτηση κάδων 2017».
  7. Συγκρότηση Επιτροπής Εκμίσθωσης & Εκποίησης Ακινήτων & Κινητών πραγμάτων του Δήμου.