Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 07.07.2017 [όλα τα θέματα]

Την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017, στις 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας

Η ημερήσια διάταξη

A. Εγγραφή εκτάκτων θεμάτων.
Β.
1. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
2. Ανατροπή και μη εκτέλεση εν όλω ή εν μέρει της απόφασης ανάληψης δαπάνης.
3. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
4. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
5. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
6. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης «Κυκλοφοριακή μελέτη για την τροποποίηση σχεδίου πόλης για την αλλαγή χρήσης οδών σε πεζοδρόμους».
7. Εισήγηση Έγκρισης Πρακτικού ΙΙ για το έργο «Συντηρήσεις Κοινοχρήστων Χώρων, Δημοτικών και Σχολικών Κτιρίων, Μεταλλικών ή Ξύλινων Κατασκευών Δ.Ε. Φιλίππων 2017».
8. Έγκριση της υπ΄ αριθμ πρωτ 32483/2017 απόφασης Δημάρχου περί «Έγκρισης της υπηρεσίας απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοκτονίας των κάδων, των σκουπιδιών που βρίσκονται εκτός αυτών και του περιβάλλοντος χώρου του Δήμου Καβάλας »».
9. Έγκριση πρακτικού περί κατακύρωσης της Σύμβασης στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «Οικοδομικών Υλικών Δ.Ε. Φιλίππων 2017».
10. Έγκριση πρακτικού περί ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΕΜΕΙΝΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 34.385,20 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 24%).
11. Έγκριση πρακτικών: α) περί ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για τις «Υπηρεσίες Συντήρησης, Υποστήριξης και Αναβάθμισης Εφαρμογών Λογισμικού του Δήμου Καβάλας έτους 2017», εκτιμώμενης αξίας 62.289,16 (συμπ. ΦΠΑ 24%) και β) περί ανοίγματος οικονομικών προσφορών και κήρυξης προσωρινών αναδόχων στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για τις «Υπηρεσίες Συντήρησης, Υποστήριξης και Αναβάθμισης Εφαρμογών Λογισμικού του Δήμου Καβάλας έτους 2017», εκτιμώμενης αξίας 62.289,16.