Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 03.08.2017 [όλα τα θέματα]

Την Πέμπτη 3 Αυγούστου 2017, στις 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

A. Εγγραφή εκτάκτων θεμάτων.
Β.
1. 17η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017.
2. Ανατροπή και μη εκτέλεση εν όλω ή εν μέρει της απόφασης ανάληψης δαπάνης.
3. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
4. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
5. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
6. Έγκριση πρακτικού περί άγονης, της επαναληπτικής, πλειοδοτικής, φανερής & προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού περιπτέρου στην Πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης στον Αμυγδαλεώνα.
7. Κατάρτιση και έγκριση όρων εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 861 τεμαχίου εκτάσεως 95 τ.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Καρβάλης.
8. Έγκριση εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση – ανανέωση χώρων πρασίνου στο Δήμο Καβάλας έτους 2017», ψήφιση πίστωσης κ.λ.π..
9. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για το έργο «Επέκταση Δικτύων Οδικού Φωτισμού και Συντήρηση Δικτύων Φωτισμού Δήμου Καβάλας 2017».
10. Εισήγηση Έγκρισης Πρακτικού Ι, για την ανακήρυξη μειοδότη και την ανάθεση σύμβασης για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ».
11. Εισήγηση Έγκρισης Πρακτικού Ι, για το έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ»
12. Εισήγηση Έγκρισης Πρακτικού ΙΙ, για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»
13. Εισήγηση Έγκρισης Πρακτικού ΙΙ, για το έργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017»
14. Εισήγηση Έγκρισης Πρακτικού ΙΙ, για το έργο: «Επέκταση δικτύου όδευσης τυφλών στο κέντρο της πόλης έτους 2017»
15. Εισήγηση Έγκρισης Πρακτικού ΙΙ, για το έργο: «Καθαρισμός Ρεμάτων Δήμου Καβάλας 2016».