Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 10.08.2017 [όλα τα θέματα]

Την Πέμπτη 10 Αυγούστου 2017, στις 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

Α. Εγγραφή εκτάκτων θεμάτων.
Β.
1. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
2. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης δαπάνης.
3. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
4. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
5. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Καβάλας».
6. Εισήγηση Έγκρισης Πρακτικού ΙΙ, για το έργο: «Μονώσεις Κτιρίων Ιδιοκτησίας Δήμου Καβάλας έτους 2017».
7. Έγκριση πρακτικού περί ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΣΑΡΩΤΩΝ, ΦΑΞ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 47.529,20 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 24%).
8. Έγκριση πρακτικού περί ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών στον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών του Προσώπων από τις 01-08-2017 έως και τις 31-07-2018, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 534.690,02 € χωρίς ΦΠΑ (613.523,44 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24%).
9. Έγκριση πρακτικού α) περί ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) περί ανοίγματος οικονομικών προσφορών και κήρυξης προσωρινών αναδόχων στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 69.998,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 24%).