Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας [01.09.2018]

Την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017, στις 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

A. Εγγραφή εκτάκτων θεμάτων.
Β.
1. 18η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017.
2. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
3. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
4. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
5. Εισήγηση για ορισμό πληρεξουσίας δικηγόρου προς αντιμετώπιση : Των ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής ασκηθεισών κατά και του Δήμου μας και των υπ’αριθ. 880/2015 και 881/2015 αποφάσεων του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας εφέσεων από την Χαρίκλεια Κομνηνού του Χρήστου, πρώην υπαλλήλου του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας. Δικάσιμος: 26.09.2017.
6. Εισήγηση για την έγκριση της άσκησης προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 Ν 3463/2006 κατά της απόφασης υπ’ αριθ. πρωτ. 12917/20-7-2017 του κου Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Μακεδονίας και Θράκης (προμήθεια «υλικών εργοταξιακής σήμανσης» για την αποκατάσταση της οδού Καβάλας – Παληού).
7. Εισήγηση για την έγκριση της άσκησης προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 Ν 3463/2006 κατά της απόφασης υπ’ αριθ. πρωτ. 12918/24-7-2017 του κου Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Μακεδονίας και Θράκης (αποκατάσταση της υφιστάμενης αρδευτικής γεώτρησης στην περιοχή των αγροκτημάτων Κρυονερίου Καβάλας).
8. Έγκριση Πρακτικού Ι, για την ανακήρυξη μειοδότη και την ανάθεση σύμβασης για το έργο: «Κατασκευή Τοιχείου Στήριξης Οδού στον Οικισμό Αμυγδαλεώνα».
9. Έγκριση πρακτικού περί ελέγχου οικονομικής προσφοράς και κήρυξης προσωρινού αναδόχου στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΣΑΡΩΤΩΝ, ΦΑΞ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ».
10. Έγκριση πρακτικού περί ελέγχου των οικονομικών προσφορών και κήρυξης προσωρινών αναδόχων στον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών του Προσώπων από τις 01-08-2017 έως και τις 31-07-2018.