Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 11.09.2017 [όλα τα θέματα]

Τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017, στις 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 464/2016 Α.Δ.Σ. Καβάλας, που αφορά την εγκατάσταση μεταναστών – προσφύγων εντός του αστικού ιστού της Δ.Κ. Καβάλας και εν προκειμένω στα στρατόπεδα Ασημακοπούλου.
2. Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 97/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας που αφορά την «Έγκριση απολογισμού του Δήμου Καβάλας Οικονομικού Έτους 2016»
3. Έγκριση της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης και υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «ΧΥΤ Καβάλας» στην πρόσκληση με κωδικό 14.6i.27.8.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” του Άξονα Προτεραιότητας 14: “Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων”
4. Έγκριση της σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΧΥΤ ΚΑΒΑΛΑΣ»
5. Έγκριση της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης και υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΤΙΣ ΚΡHΝΙΔΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ» στην πρόσκληση με κωδικό 14.6i.27.8.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” του Άξονα Προτεραιότητας 14: “Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων”
6. Έγκριση της σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΤΙΣ ΚΡHΝΙΔΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ»
7. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Διαγραμμίσεων Γηπέδων Δήμου Καβάλας» σύμφωνα με το άρθρου 15 του Π.Δ.171/87, (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ 229/99) «Μικρά έργα -Εργασίες συντήρησης»
8. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του υποέργου: «Άρση επικινδυνότητας επικίνδυνων κτισμάτων έτους 2016»
9. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε Φιλίππων έτους 2017»
10. Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις
11. «Παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ως έδρες των ομάδων για την διεξαγωγή αγώνων πρωταθλήματος- κυπέλλου, περιόδου 2017-2018»
12. Έγκριση μετάβασης της Δημοτικής Συμβούλου κας Μπαλτζίδου Βαρβάρας, στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συμμετέχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων», ως εκπρόσωπος του Δήμου Καβάλας, στις 10 Σεπτεμβρίου 2017»
13. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής
14. Λήψη απόφασης Προγραμματισμού Προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα στην Υπηρεσία Καθαριότητας στα πλαίσια της εγκυκλίου 19/οικ.22159/30.06.2017 του ΥΠ.ΕΣ. και των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017