Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 14.09.2017 [όλα τα θέματα]

Την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017, στις 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. 19η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017.
2. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
3. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης δαπάνης.
4. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.
5. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.
6. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
7. Εισήγηση για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου προς αντιμετώπιση της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων του Σιδεράκη Αρτεμίου του Σπυρίδωνος και της εταιρείας με την επωνυμία «SKULL PRODUCTIONS ΙΚΕ» και ειδικώς του αιτήματος περί προσωρινής διαταγής, το οποίο πρόκειται να συζητηθεί την 7-9-2017 και ώρα 13.00.
8. Εισήγηση Έγκρισης Πρακτικού ΙΙ για το έργο «Αποτμήσεις Πεζοδρομίων για Τοποθέτηση Κάδων 2017».
9. Εισήγηση Έγκρισης Πρακτικού ΙΙ για το έργο «Βελτιώσεις Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2017».
10. Έγκριση πρακτικού περί κατακύρωσης της Σύμβασης στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΆΛΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017».
11. Έγκριση πρακτικού περί κατακύρωσης της Σύμβασης στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».
12. Έγκριση πρακτικού περί κατακύρωσης της Σύμβασης στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ».