Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 20.10.2017 [όλα τα θέματα]

Την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017, στις 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. 21η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017.
2. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
3. Έγκριση πρακτικού περί κατακύρωσης των Τμημάτων της Σύμβασης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών Προσώπων αυτού έτους 2017.
4. Περί έγκρισης της διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό της προμήθειας φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, εκτυπωτών, σαρωτών και φαξ ΟΜΑΔΑ Α, των εγγράφων της σύμβασης, των όρων του διαγωνισμού.
5. Εισήγηση Έγκρισης Πρακτικού Ι, για την ανακήρυξη μειοδότη και την ανάθεση σύμβασης για το έργο: «Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου πρώην ΕΟΚ στο Δήμο Καβάλας».
6. Έγκριση πρακτικού περί άγονης, της επαναληπτικής, πλειοδοτικής, φανερής & προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 861 τεμαχίου εκτάσεως 95 τ.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Καρβάλης».