Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 13.10.2017 [όλα τα θέματα]

Τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017, στις 09:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης δαπάνης.
2. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
3. Περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης, των τεχνικών προδιαγραφών, των εγγράφων της σύμβασης και καθορισμού των όρων διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό των Υπηρεσιών Συντήρησης Αντικειμένων (Υποέργο 7) της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2014-2020» πράξης Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Καβάλας (Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων και προμήθεια εξοπλισμού) MIS 5000308.
4. Απάντηση στην από 06.09.2017 αίτηση του Δημητρίου Μανιάτη του Χρήστου και παροχή γνωμοδότησης (περί δικαστικού συμβιβασμού). Δικαστήριο: Μονομελές Πρωτοδικείο Καβάλας Καβάλα. Είδος διαφοράς: Αγωγή χρέους (απόδοσης ωφελημάτων, αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας, επικουρικώς αδικαιολογήτου πλουτισμού, από αδικαιολόγητη χρήση ακινήτου). Ημερομηνία καταθέσεως προτάσεων: έως 11.12.2017. Ημερομηνία ορισμού δικασίμου: έως 11.01.2018.
Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στην Συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.