Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 14.12.2017 [όλα τα θέματα]

Την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017, στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. 25η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017.
2. Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 497/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας που αφορά «Εισήγηση για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου προς αντιμετώπιση της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγής (ειδικής διαδικασίας περιουσιακών – εργατικών διαφορών) του Καρατσιώλη Γεωργίου και λοιπών 56 (σύνολο 57, Δικάσιμος: (το πρώτον) 08.12.2017)», για την λήψη σχετικής απόφασης περί καθορισμού αμοιβής της πληρεξούσιας δικηγόρου.
3. Έγκριση της υπ’αριθ. 244/2017 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας περί 19ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
4. Έγκριση της με αριθμό 376/2017 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την 18η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
5. Έγκριση της με αριθμό 96/2016 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελής Επιχείρηση «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Καβάλας», που αφορά την Έγκριση Ισολογισμού οικονομικού έτους 2016 και Έκθεσης Πεπραγμένων της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελής Επιχείρηση «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Καβάλας».
6. Έγκριση της με αριθμό 154/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Καβάλας (Δ.Ε.Υ.Α.) που αφορά την «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας.
7. Έγκριση της υπ’ αριθ. 02/2017 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Καβάλας με θέμα: “Έγκριση Σχεδίου Τουριστικής Προβολής Δήμου Καβάλας, έτους 2018”.
8. Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις.
9. Έγκριση κατάθεσης πρότασης και μελετών της πράξης: «Αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού ελεύθερων κοινοχρήστων χώρων και δημιουργία παιδικών χαρών».
10. Διαμόρφωση περιβάλλοντα κοινόχρηστου χώρου επί των οδών Βενιζέλου και Δοϊράνης (έμπροσθεν του καταστήματος 180ο).
11. Έγκριση εκπόνησης της μελέτης με συνοπτικό διαγωνισμό: «Μελέτη επισκευής στέγης Κολυμβητηρίου», ψήφιση πίστωσης κλπ.
12. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Συντηρήσεις ακτών Δήμου Καβάλας έτους 2017», ψήφιση πίστωσης κλπ.
13. Αποδοχή τιμής μονάδος αποζημίωσης για την προσκύρωση δημοτικής έκτασης επί της οδού Κεσσάνης στην Καβάλα.
14. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου « Εσωτερική Οδοποιία ΔΕ Καβάλας έτους 2015».
15. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Κατασκευή- Επισκευές- Συντηρήσεις ποτιστρών ζώων και ομβροδεξαμενών ΔΕ Φιλίππων».
16. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών (πυρκαγιές – πυρασφάλεια κλπ) έτους 2017» σύμφωνα με το άρθρου 15 του Π.Δ.171/87, (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ 229/99) «Μικρά έργα -Εργασίες συντήρησης».
17. Γνωμοδότηση για έρευνα λατομικού χώρου για βιομηχανικά ορυκτά.
18. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευές–Κατασκευές στο κτίριο πρώην ΕΟΚ για μετεγκατάσταση υπηρεσιών του Δήμου».
19. Ορισμός επιτροπής εξέτασης βλαβών από ανωτέρω βία στο έργο «Έργα προστασίας και διαμόρφωσης ακτής Ραψάνης».
20. Έγκριση πρακτικού της 115ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Κυκλοφορίας και Προσβασιμότητας.
21. Παράταση εκμίσθωσης του Ε2 γραφείου του 3ου ορόφου επί της Ομονοίας 117.
22. Παράταση εκμίσθωσης του Ε2 γραφείου του 1ου ορόφου επί της Ομονοίας 117.
23. Διαγραφή μέρους βεβαιωμένης οφειλής.
24. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής.
25. Διαγραφή επιβαρύνσεων ενοικίων διαφόρων οφειλετών ετών 1990 – 2009.
26. Περί διαγραφής τελών Λαϊκών Αγορών από Στεφανίδου Μαρία
27. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων τελών κοινόχρηστου χώρου 2011-2015.
28. Περί διαγραφής προστίμων ΚΟΚ Τροχαίας Καβάλας από ΧΟΥΣΕΙΝΟΓΛΟΥ ΡΑΜΑΝΤΑΝ με ΚΑ 83840
29. Περί διαγραφής ή μη προστίμου ΚΟΚ 06243Α/13-3-2008 Δημοτικής Αστυνομίας Καβάλας.
30. Διόρθωση χρεώσεων παραβάσεων ΚΟΚ Δημοτικής Αστυνομίας & Τροχαίας.
31. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 41,72 € στην Παπαδοπούλου Κωνσταντία του Δημητρίου.
32. Περί επιβολής ή μη προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου 2017.
33. Αποδοχή αίτησης παραίτησης της δημότισσας κας Χαρίκλειας Δάφνα από τακτικό μέλος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας» και αντικατάστασή της.
34. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής (Καθαριότητας – Περιβάλλοντος – Πρασίνου και Ακτών) κ. Τσουρουκίδη Αναστάσιο, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, όπου παραβρέθηκε στο Δ.Σ. της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., στις 28 Νοεμβρίου 2017.
35. Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής (Καθαριότητας -Περιβάλλοντος- Πρασίνου και Ακτών), κ. Τσουρουκίδη Αναστάσιου στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετέχει στο 5ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΔΣΑ με θέμα «Η Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και η Συμβολή της στην Κυκλική Οικονομία» στις 14-15 Δεκεμβρίου 2017.
36. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής (Καθαριότητας – Περιβάλλοντος – Πρασίνου και Ακτών), κ. Τσουρουκίδη Αναστάσιου στη Κομοτηνή, για τη συμμετοχή του σε εκπαίδευση-επίδειξη επί της μηχανογραφικής εφαρμογής διαχείρισης και κατανομής βοσκοτόπων που διοργάνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, στις 24 Νοεμβρίου 2017.
37. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2017.
38. α) Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β, 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010, β) Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016.
39. Καθορισμός ανώτατου αριθμού παραστάσεων για το έτος 2018 στον στεγασμένο χώρο του καταστήματος ιδιοκτησίας της ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ που βρίσκεται επί της οδού Ομονοίας 160 στη Δ.Κ. Καβάλας του Δήμου Καβάλας.
40. Καθορισμός ανώτατου αριθμού παραστάσεων για το έτος 2017 στον στεγασμένο χώρο του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ιδιοκτησίας της ΜΟΥΣΚΟΦΑ ΑΝΝΑ του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ που βρίσκεται επί της οδού ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΑΓΚΛΗ 2 στη Δ.Κ. Καβάλας του Δήμου Καβάλας.
41. Καθορισμός ανώτατου αριθμού παραστάσεων για το έτος 2018 στον στεγασμένο χώρο του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ιδιοκτησίας της ΜΟΥΣΚΟΦΑ ΑΝΝΑ του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ που βρίσκεται επί της οδού ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΑΓΚΛΗ 2 στη Δ.Κ. Καβάλας του Δήμου Καβάλας.
42. Ανανέωση Αδειών Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών.
43. Ανανέωση Αδειών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών.
44. Περί επιβολής ή μη προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου 2017.