Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 21.12.2017 [όλα τα θέματα]

Την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017, στις 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. 26η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017.
2. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
3. Κατάρτιση και έγκριση όρων εκμίσθωσης του Νο 1.18 (Ε13) καταστήματος του Κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας στο Περιγιάλι.
4. Έγκριση πρακτικού περί: α) ματαίωσης, λόγω μη υποβολής προσφορών, του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού σχετικά με την προμήθεια των τμημάτων τροφίμων που απέμειναν μετά τη διενέργεια του αρχικού Διαγωνισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών του Προσώπων από 01-08-2017 έως και 31-07-2018, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 26.975,43 € χωρίς ΦΠΑ (31.345,04 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24%) και β) προσφυγής στη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2α του Ν. 4412/2016 (διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση).
5. Παράταση χρόνου εκτέλεσης της «προμήθεια των ομάδων Στολών Δημοτικής Αστυνομίας οι οποίες απέμειναν μετά την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού » , ενδεικτικού προϋπολογισμού 34.385,20 €.
6. Περί έγκρισης της διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό της υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Ταχυδρομείου έτους 2018», ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.828,00 ευρώ των εγγράφων της σύμβασης και των όρων του διαγωνισμού.
7. Εισήγηση για την έγκριση της άσκησης αιτήσεως αναιρέσεως ενώπιον του ΑΠ κατά της αποφάσεως υπ’ αριθ. 397/2017 του Μονομελούς Εφετείου Θράκης (εκδοθείσας επί εφέσεως κατά της οριστικής αποφάσεως υπ’ αριθ. 183/2014 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας, Τακτικής Διαδικασίας) και Χρυσάφη Χατζηχρυσάφη του Δήμου, κατοίκου Καβάλας.
8. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων Δήμου Καβάλας έτους 2018.