Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 28.12.2017 [όλα τα θέματα]

Την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017, στις 10:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
2. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
3. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
4. Απόδοση υπολόγου από την διαδικασία της Πάγιας Προκαταβολής.
5. Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων οικ. έτους 2017.
6. Ορισμός μελών επιτροπών διενέργειας – αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν.3852/2010.