Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 27.12.2017 [όλα τα θέματα]

Την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, θα πραγματοποιηθούν δύο συνεδριάσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Η πρώτη (33η) θα γίνει στις 18:00 με μοναδικό θέμα:

1. Σύνταξη Έκθεσης και του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2016

Θα ακολουθήσει στις 19:00, στον ίδιο χώρο μία ακόμα συνεδρίαση (34η).

Η ημερήσια διάταξη

1. Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων οικ. έτους 2017.
2. 2η αναμόρφωση  Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2017 της Δημοτικής  Θεατρικής  Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Καβάλας).
3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 256/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. « Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη – Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας, περί 20ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017.
4. Έγκριση της με αριθμό 397/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» του Δήμου Καβάλας, που αφορά την “Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων και Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2016”.
5. Αποδοχή όρων τροποποιημένης απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015 – 2016» – Κ.Σ. Καβάλας με Κωδικό ΟΠΣ 5000122 στο Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής», που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014 – 2020.
6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση κτιρίου Μεγάλης Λέσχης Καβάλας» ΟΠΣ : 5000283.
7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων του Δήμου Καβάλας».
8. Χορήγηση 1ης παράτασης εργασιών περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Καβάλας έτους 2015».
9. Υποκατάσταση αναδόχου του έργου «Επέκταση δικτύων οδικού φωτισμού και συντήρηση δικτύων φωτισμού Δήμου Καβάλας 2017».
10. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης οδού στον οικισμό Αμυγδαλεώνα».
11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Διακοπής Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία για το έργο «Έργα προστασίας και διαμόρφωσης Ακτής Ραψάνης» της Κ/ξίας Κ. Μπουμπούνας Κατασκευές Ε.Ε. – Δ. Καπρινιώτης & Σια Ε.Ε.».
12. Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ», του Δήμου Καβάλας.
13. Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 538/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας μετά του από 13-12-2017 πρακτικού της 69ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την προμήθεια των τμημάτων τροφίμων που απέμειναν μετά τη διενέργεια του αρχικού Διαγωνισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών του Προσώπων από 01-08-2017 έως και 31-07-2018, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 26.975,43€ χωρίς ΦΠΑ (31.345,04€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24%) για τη λήψη απόφασης ως προς το β΄ σκέλος του ανωτέρω πρακτικού.
14. Καθιέρωση λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και του κανονικού ωραρίου για το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας, έτους 2018.
15. Kαθιέρωση λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και του κανονικού ωραρίου για το Τμήμα Συντήρησης Οδών, Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας, έτους 2018.
16. Έγκριση διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις.
17. Διαγραφή οφειλών
18. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Εκκαθάρισης Αρχειακού Υλικού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου Καβάλας.
19. Διαγραφή οφειλών λόγω θανάτου και επαναβεβαίωση στους κληρονόμους.
20. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού.
21. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού.
22. Εκμίσθωση αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας του Δήμου
23. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημάρχου στην Κομοτηνή για συμμετοχή της πρώτα στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» και στη συνέχεια στη συνεδρίαση των μελών του ΔΣ της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., στις 14 Δεκεμβρίου 2017.
24. Καθορισμός ανώτατου αριθμού παραστάσεων για το έτος 2018 στον στεγασμένο χώρο του καταστήματος ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ Ν. – ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», που βρίσκεται επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 18 στη Δ.Κ. Καβάλας του Δήμου Καβάλας.
25. Καθορισμός ανώτατου αριθμού παραστάσεων για το έτος 2018 στον στεγασμένο χώρο του καταστήματος ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ Ν. – ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», που βρίσκεται επί της οδού Βενιζέλου 11-15 στη Δ.Κ. Καβάλας του Δήμου Καβάλας.
26. Διατήρηση ή μη κενωθέντος περιπτέρου σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α ΄ 14-4-2014).
27. Διαγραφή ποσών λόγω θανάτου.
28. Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Ψηφιακών Υπηρεσιών και Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, κ. Τουλκίδη Δημοσθένη στην Αθήνα, για συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών και τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών και στη συνέχεια με στελέχη του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ΕΠΑνΕΚ) στις 7-8 Ιανουαρίου 2018. Μετά θα συμμετέχει σε σεμινάριο Αστικής Ανάπτυξης που οργανώνει το Συμβούλιο της Ευρώπη , στις 9-10 Ιανουαρίου 2018.