Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 12.01.2018 [όλα τα θέματα]

Την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018 στις 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Έγκριση πρακτικού περί: α) ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς και β) ανοίγματος οικονομικής προσφοράς και κήρυξης προσωρινού αναδόχου στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Ασφάλιση των οχημάτων – μηχανημάτων – δικύκλων, χορτοκοπτικών μηχανημάτων έτους 2018».
2. Έγκριση πρακτικού περί: α) ματαίωσης, λόγω μη υποβολής προσφορών, του συνοπτικού διαγωνισμού σχετικά με την προμήθεια εξοπλισμού κτιρίου Μεγάλης Λέσχης συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.655,00 € με ΦΠΑ και β) Επανάληψης της διαδικασίας με τροποποίηση των όρων του διαγωνισμού.