Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 29.01.2018 [όλα τα θέματα]

Τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018, στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας

Η ημερήσια διάταξη

1. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2018 και ψήφιση πιστώσεων από το ΔΣ
2. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018
3. Έγκριση της με αριθμό 1/2018 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
4. Υποβολή προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο της υπ’ αριθ. 1/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2017, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Καβάλας και υποβολή αυτής προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο”
5. Παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου Ποταμουδίων για διοργάνωση αγώνων
6. Ανάκληση των υπ’ αριθμ. 247/2017 και 763/2017 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέων
7. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου: «Υποστηρικτικές Ενέργειες για την υλοποίηση του έργου με τίτλο – Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Καβάλας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Άξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων»
8. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τίτλο: «Μονάδα Κομποστοποίησης Πρασίνων στις Κρηνίδες Δήμου Καβάλας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Άξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων»
9. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση δικτύου όδευσης τυφλών στο κέντρο της πόλης έτους 2016
10. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές – Βελτιώσεις δικτύων Ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Φιλίππων 2015
11. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευές – Κατασκευές στο κτίριο πρώην ΕΟΚ για μετεγκατάσταση υπηρεσιών του Δήμου»
12. Αποδοχή τιμής μονάδος αποζημίωσης για την προσκύρωση δημοτικής έκτασης επί της οδού Μετεώρων στην Καβάλα
13. Γνωμοδότηση για ερευνητικές εργασίες για μάρμαρο
14. Γνωμοδότηση για ερευνητικές εργασίες για μάρμαρο
15. Μείωση μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων για το έτος 2018 βάσει του Ν.4071/2012
16. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
17. Διαγραφή οφειλών λόγω θανάτου και επαναβεβαίωση στους κληρονόμους
18. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής
19. Διαγραφή προσαύξησης βεβαιωμένης οφειλής
20. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού
21. Συγκρότηση Επιτροπής Κατάρτισης Ετήσιου Μητρώου Αρρένων
22. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου της δημοτικής παράταξης «ΚΑΒΑΛΑ-ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΟΛΗ», κ. Παππά Λεωνίδα, από τακτικό μέλος του Δ.Σ. της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καβάλας και αντικατάστασή του
23. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημάρχου στην Κομοτηνή για συμμετοχή σε συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε, στις 15 Ιανουαρίου 2018
24. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημάρχου και της Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου, κας Δρακονάκη Ευαγγελίας, στην Αθήνα, για συμμετοχή τους σε συνάντηση εργασίας με τους Υπουργούς Ναυτιλίας και Οικονομικών στις 23-24 Ιανουαρίου 2018
25. Καθορισμός ανώτατου αριθμού παραστάσεων για το έτος 2018 στον στεγασμένο χώρο του καταστήματος ιδιοκτησίας της ΤΕΜΕΚΟΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ που βρίσκεται επί της οδού ΣΠΕΤΣΩΝ 6 στη Δ.Κ. Καβάλας του Δήμου Καβάλας
26. Ορισμός δύο μελών με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή διενέργειας – επιτροπή αξιολόγησης έργων άνω του 1.000.000,00 €, έτους 2018 της ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Ε. (Ν.4412/16 αρθ. 221 παρ. 8 β.α.α)