Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 21.02.2018 [όλα τα θέματα]

Την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018, στις 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης δαπάνης.
2. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2018.
3. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
4. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
5. Ψηφίσεις πιστώσεων για την εκτέλεση έργων έτους 2018.
6. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μελετών βάσει χαμηλότερης τιμής Δήμου Καβάλας έτους 2018.
7. Έγκριση πρακτικού περί άγονης της επαναληπτικής, πλειοδοτικής, φανερής & προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Νο1.18 (Ε13) καταστήματος του Κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας στο Περιγιάλι.
8. Περί έγκρισης της διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό της προμήθειας φυτικού υλικού – υλικών κηπευτικής – φυτοπαθολογικού υλικού, των εγγράφων της σύμβασης, των όρων του διαγωνισμού καθώς και της ανάληψης  υποχρέωσης και διάθεσης των σχετικών πιστώσεων.
9. Περί έγκρισης των δαπανών και διάθεσης πιστώσεων, των εγγράφων της σύμβασης και καθορισμού των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων (επιβατικά, απορριμματοφόρα, φορτηγά, λεωφορεία, μηχανήματα έργου και μοτοποδήλατα) του Δήμου Καβάλας έτους 2018, εκτιμώμενης αξίας 72.978,90 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (90.493,84 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%).
10. Εισήγηση για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου προς αντιμετώπιση της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας αγωγής (τακτικής διαδικασίας αναγνωριστικής κυριότητας) του Μυστερούδη Γεωργίου και Μυστερούδη Ιωάννη (κατάθεση 3 Ιανουαρίου 2018, προθεσμία κατάθεσης προτάσεων εντός 100 ημερών).

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στην εν λόγω συνεδρίαση, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εγκαίρως ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.