Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 09.03.2018 [όλα τα θέματα]

Την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018, στις 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας. Η ημερήσια διάταξη 1. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2018. 2. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018. 3. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018. 4. Κατάρτιση και έγκριση όρων εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Ομονοίας 97β εμβαδού 84 τ.μ.. 5. Ορισμός μελών επιτροπών διενέργειας – αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν.3852/2010. 6. Περί...

Την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018, στις 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2018.
2. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
3. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
4. Κατάρτιση και έγκριση όρων εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Ομονοίας 97β εμβαδού 84 τ.μ..
5. Ορισμός μελών επιτροπών διενέργειας – αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν.3852/2010.
6. Περί έγκρισης της διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία κτηνιάτρου για το δημοτικό κυνοκομείο, έκτακτα περιστατικά κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτών ζώων και κτηνιατρικές υπηρεσίες (στειρώσεις)», των εγγράφων της σύμβασης, των όρων του διαγωνισμού καθώς και της ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης των σχετικών πιστώσεων.
7. Περί έγκρισης των δαπανών και διάθεσης πιστώσεων, των εγγράφων της σύμβασης και καθορισμού των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια «ηλεκτρολογικού υλικού» για τις υπηρεσίες του Δήμου Καβάλας έτους 2018, εκτιμώμενης αξίας 161.290,32 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (200.000,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%)