Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 13.03.2018 [όλα τα θέματα]

Την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018, στις 09:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
2. Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης «Κυκλοφοριακή μελέτη για την τροποποίηση σχεδίου πόλης για την αλλαγή χρήσης οδών σε πεζοδρόμους».