Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 18.04.2018

Εξετάζεται ένσταση για το έργο της πλατείας Καπνεργάτη

Την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018, στις 09:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν εκτάκτως τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας με σκοπό την έγκριση του κατεπείγοντος του θέματος της ημερήσιας διάταξης:

1. Εξέταση ένστασης της Ένωσης Οικονομικών Φορέων «Ευφροσυνίδης ΑΤΕ – Χατζηευαγγέλου Αθανάσιος του Γεωργίου» κατά της υπ΄ αριθ. 97/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση Πρακτικού Ι για την ανακήρυξη μειοδότη και την ανάθεση σύμβασης για το έργο «Ανάπλαση και Επέκταση Δικτύου Πεζοδρόμων στην Περιοχή της Πλατείας Καπνεργάτη»».

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο γεγονός ότι εκπνέει η προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 δεκαήμερη προθεσμία εντός της οποίας απαιτείται η σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής επί του ανωτέρω θέματος.