Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 24.04.2018 [όλα τα θέματα]

Την Τρίτη 24 Απριλίου 2018, στις 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2018.
2. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης δαπάνης.
3. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
4. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
5. Έγκριση Πρακτικού Ι για την ανακήρυξη μειοδότη και την ανάθεση σύμβασης για το έργο «Κατασκευές- Επεκτάσεις δικτύων άρδευσης έτους 2018.
6. Έγκριση πρακτικού ΙΙ για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει ποιότητας-τιμής της μελέτης «Μελέτη επισκευής στέγης κολυμβητηρίου».
7. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ για την ανακήρυξη μειοδότη και την ανάθεση σύμβασης για το έργο «Συντηρήσεις –αποκαταστάσεις Αγροτικών δρόμων και διανοίξεις δρόμων έτους 2018».
8. Έγκριση πρακτικού: Περί α) ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) ανοίγματος οικονομικών προσφορών και κήρυξης προσωρινού αναδόχου στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για τις εργασίες με τίτλο «Υπηρεσίες κοπής χόρτων και κλαδεύσεις δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Καβάλας».
9. Έγκριση πρακτικού περί ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων (επιβατικά, απορριμματοφόρα, φορτηγά, λεωφορεία, μηχανήματα έργου και μοτοποδήλατα) του Δήμου Καβάλας έτους 2018, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 90.493,84 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 72.978,90 €, ΦΠΑ: 17.514,94 €).
10. Έγκριση πρακτικού περί συμμόρφωσης με την υπ’ αριθμ. 278/2018 απόφαση 2ου Κλιμακίου Α.Ε.Π.Π. κατόπιν προδικαστικής προσφυγής προσωρινού αναδόχου στον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Καβάλας – Θάσου.
11. Περί έγκρισης της διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό της προμήθειας ηλεκτρικών εργαλείων, των εγγράφων της σύμβασης, των όρων του διαγωνισμού καθώς και της ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης των σχετικών πιστώσεων.
12. Ορισμός μελών επιτροπών διενέργειας – αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν.3852/2010.