Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 30.04.2018 [όλα τα θέματα]

Τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2018, στις 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2018.
2. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης δαπάνης.
3. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
4. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
5. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
6. Εισήγηση για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου προς αποσαφήνιση τίτλων ιδιοκτησίας εκτάσεως στη συμβολή των οδών Εγνατίας – Αλαμάνας – Πυθαγόρα και σύνταξη γνωμοδοτήσεως περί του ιδιοκτησιακού, ρυμοτομικού και πολεοδομικού καθεστώτος της εκτάσεως και περί της διεκδίκησης των δικαιωμάτων του Δήμου.
7. Εισήγηση για επικαιροποίηση ληφθείσης αποφάσεως ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για χειρισμό υποθέσεων κατά των εταιρειών «ENERGA» και «ΗΕLLAS POWER» προς εκπροσώπηση του Δήμου μας ως πολιτικώς ενάγοντος στην κατ’ έφεση ποινική δίκη, ενώπιον του Α΄ Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών . Δικάσιμος : 09.05.2018 ή και κάθε άλλη μετ’ αναβολήν ορισθησόμενη.
8. Περί έγκρισης των δαπανών και διάθεσης πιστώσεων, των εγγράφων της σύμβασης και καθορισμού των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών Προσώπων αυτού από 01-08-2018 έως και 31-07-2019, εκτιμώμενης αξίας 543.615,16 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (625.161,67 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%).
9. Έγκριση πρακτικού : Περί ανοίγματος οικονομικής προσφοράς και κήρυξης προσωρινού αναδόχου στον Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΕΜΕΙΝΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 34.385,20 € (συμπ. ΦΠΑ 24%).
10. Έγκριση πρακτικού: Περί α) ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) ανοίγματος οικονομικών προσφορών και κήρυξης προσωρινού αναδόχου στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για τις εργασίες με τίτλο «Υπηρεσίες κοπής χόρτων και κλαδεύσεις δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Καβάλας».
11. Έγκριση Πρακτικού Ι για την ανακήρυξη μειοδότη και την ανάθεση σύμβασης για το έργο «Καθαρισμός ρεμάτων Δ. Καβάλας έτους 2018».
12. Εισήγηση Έγκρισης Πρακτικού Ι, για την ανακήρυξη μειοδότη και την ανάθεση σύμβασης για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018».