Κατεπειγόντως συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας για τον «Κλεισθένη Ι»

Επείγει να προηγηθεί συζήτηση επί του νομοσχεδίου του ΥΠΕΣ για τις Εκλογές στην Αυτοδιοίκηση πριν την επικείμενη συνεδρίαση της ΠΕΔ ΑΜ-Θ

Σε έκτακτη συνεδρίαση καλούνται να συμμετέχουν την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018, στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας με θέμα: «Υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α. – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότητα, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ».

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2018 συνεδριάζει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, οπότε πρέπει να προηγηθεί συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας.